Financiële risico’s van klimaatverandering nog onvoldoende geborgd in regelgeving

Bron: KPMG, 7 april 2016

De financiële risico’s die bedrijven lopen als gevolg van klimaatverandering komen onvoldoende aan bod in de huidige regelgeving rondom verslaglegging. Er wordt onvoldoende en weinig consistent gerapporteerd over de financiële risico’s, zo blijkt uit de eerste projectfase van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Deze Task Force is opgericht door de Financial Stability Board in verband met de mogelijke impact van klimaat-gerelateerde risico’s op de stabiliteit van het gehele financiële systeem.

“Het ontbreken van een gestandaardiseerd kader om klimaat-gerelateerde risico’s publiek te maken, maakt het lastig voor investeerders om te bepalen welke risico’s zij lopen in hun portefeuille en biedt toezichthouders onvoldoende handvatten om systeemrisico’s te kunnen inschatten”, zegt Wim Bartels, Nederlands lid van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures en partner bij KPMG Sustainability. De Task Force definieert in opdracht van de Financial Stability Board (FSB) een vrijwillig kader voor bedrijven om beter inzicht te geven in de financiële gevolgen van klimaatverandering. De uiteindelijke resultaten zullen eind 2016 gereed zijn. Vorige week is het Fase I rapport gepresenteerd aan de Financial Stability Board.

Niet alleen materiële risico’s

In Fase I heeft de Task Force gekeken naar de gewenste scope van de uiteindelijke aanbevelingen en de huidige regelgeving rondom klimaat-gerelateerde informatie. Hierbij is zowel gekeken naar de verplichte als de vrijwillige openbaarmaking van gegevens. Bartels: “Op deze manier is een goed inzicht ontstaan van de overeenkomsten en verschillen die in de verschillende landen bestaan. Want ondanks het feit dat in de meeste G20-jurisdicties het wettelijk verplicht is om materiële risico’s, waaronder klimaat-gerelateerde risico’s, op te nemen in de verslaglegging, bestaan er grote verschillen. De inventarisatie geeft een beeld van de voortgang die overheden, beurzen en andere regelgevers hebben gemaakt met het ontwikkelen van een eenduidig kader om te rapporteren over klimaat-gerelateerde informatie. En ondanks het feit dat er duidelijke successen zijn geboekt, constateert de Task Force dat in beperkte mate gerapporteerd wordt over de financiële risico’s die de bedrijfsvoering met zich meebrengt. Nu is het in het algemeen zo dat bestaande wet- en regelgeving voorschrijft dat klimaat-gerelateerde risico’s moeten worden opgenomen in de financiële verslaggeving indien deze materieel zijn. Als Task Force willen wij toe naar een kader dat bijdraagt aan uniformiteit van rapporteren en het accent legt op de financiële risico’s die voortkomen uit zowel de fysieke als niet-fysieke gevolgen van klimaatverandering. Op deze manier komt de informatie beter tegemoet aan de wensen van het maatschappelijk verkeer.”

Directe invloed op waarde onderneming

Het werk van de Task Force zal er volgens Bartels toe bijdragen dat beter inzicht ontstaat in de gehele investeringsketen over de risico’s van klimaatverandering en daardoor bijdragen aan efficiëntere markten die duurzaamheid inprijzen. Bartels: “Duurzaamheid en klimaatverandering zijn geen abstracte ontwikkelingen die alleen voor NGO’s en milieufanaten van belang zijn. We zullen worden geconfronteerd met disrupties door klimaatverandering die directe impact hebben op de waarde van ondernemingen. Dat kan er toe leiden dat het financiële systeem als geheel wordt geraakt. Het is goed dat dit wordt herkend door verschaffers van kapitaal en door de centrale banken van de grootste landen ter wereld. We hebben informatie nodigt die helpt om beleggingsbeslissingen te onderbouwen. Meer en duidelijkere informatie die kan worden gebruikt door investeerders, geldverstrekkers en underwriters kan bijdragen aan het verbeteren van de prijsstelling en de transparantie. Hierdoor kan de kans op grote, plotselinge correcties van het vermogen worden verkleind en worden voorkomen dat de financiële markten ontzet worden.”