Steun voor oproep van Eumedion om niet-financiële verslaggeving te standaardiseren

Bron: Eumedion, 2 april 2020

Er is brede steun vanuit diverse belanghebbenden voor de oproep van Eumedion om de door beursgenoteerde ondernemingen gepubliceerde niet-financiële informatie te standaardiseren. Dit is één van de conclusies van de rondetafel over de toekomst van niet-financiële verslaggeving die Eumedion op 9 maart jl. in samenwerking met Accountancy Europe organiseerde. Beide organisaties hebben in 2019 daarover discussiedocumenten gepubliceerd.

Aan de rondetafel deden onder meer beleggers, toezichthouders, beleidsmakers, standard setters, accountants en academici mee. Uit de gevoerde discussie bleek dat belanghebbenden nog verschillen van mening over welke instantie moet zorgen voor de gewenste standaardisatie. Sommigen steunen het idee van Eumedion en Accountancy Europe om de IFRS Foundation hiervoor aan te wijzen. Anderen menen dat een dergelijk proces (te) lang gaat duren en tonen zich voorstander van een meer pragmatische oplossing in de tussentijd. In die ‘tussenperiode’ zouden beursgenoteerde ondernemingen moeten worden opgeroepen om de bestaande, meest gehanteerde niet-financiële verslaggevingsraamwerken van de SASB, GRI, TCFD en IIRC toe te passen.

De Europese Commissie kan een belangrijke stimulerende rol spelen om tot een wereldwijd verslaggevingsraamwerk te komen. Hoe het uiteindelijk geharmoniseerde niet-financiële verslaggevingsraamwerk eruit zal zien, zal deels ook afhangen van de keuze van de primaire doelgroep van dergelijke verslaggeving en de daarbij horende materialiteit. Belanghebbenden verschillen van mening of de beursgenoteerde ondernemingen alleen die niet-financiële informatie moeten opnemen die ‘financieel materieel’ is of dat een ‘multi-stakeholder lens’ moet worden toegepast. In dat geval zullen ondernemingen ook moeten rapporteren over zaken die vanuit maatschappelijk oogpunt van belang zijn, ook zonder dat deze informatie voor de onderneming financieel (al) materieel is.

Eumedion en Accountancy Europe zullen de bevindingen en conclusies betrekken bij het opstellen van hun definitieve standpunt over welke organisatie(s) uiteindelijk moet(en) zorgen voor de wereldwijde standaardisatie van niet-financiële verslaggeving.

Relevante documenten

Conclusies en bevindingen rondetafel toekomst niet-financiële verslaggeving

Accountancy Europe Cogito Paper over toekomst niet-financiële verslaggeving

Eumedion Green Paper toekomst niet-financiële verslaggeving