Bedrijven geven geen inzicht in financiële risico’s klimaatverandering

Bron: , 12 oktober 2017

Grote ondernemingen benoemen klimaatverandering nauwelijks als een financieel risico voor hun bedrijfsvoering. Van de bedrijven die klimaatverandering wel zien als een potentieel risico geeft een beperkt aantal in het jaarverslag concreet en cijfermatig inzicht in de mogelijke financiële gevolgen ervan. Dit blijkt uit de Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017, een internationaal onderzoek dat KPMG iedere twee jaar uitvoert onder bijna vijfduizend ondernemingen. Het onderzoek geeft een beeld van de wijze waarop de bedrijven in hun verslaggeving verantwoording afleggen over de gevolgen die de bedrijfsvoering heeft voor mens en milieu en de financiële risico’s die de klimaatverandering met zich meebrengt. Ruim 70% van de onderzochte ondernemingen geeft in het jaarverslag op geen enkele wijze aan welke financiële risico’s zij door de klimaatverandering lopen. Een kleine 30% onderkent deze risico’s wel in de verslaggeving. Een beperkt aantal onderbouwt deze risico’s echter met cijfers.

Pijnlijk bewijs

Bartels constateert dat de financiële risico’s én de kansen die klimaatverandering biedt weliswaar hoger op de agenda van veel bedrijven zijn gekomen sinds de Financial Stability Board (FSB) klimaatverandering heeft aangemerkt als een risico voor de stabiliteit van het wereldwijde financiële systeem. Bartels: “De huidige verslaglegging over de financiële risico’s van klimaatverandering schiet echter tekort. Bovendien onderkennen investeerders in toenemende mate de risico’s die het veranderende klimaat met zich meebrengt. Zij willen dit soort risico’s kunnen meewegen bij hun beslissingen om wel of niet te investeren, kapitaal te verstekken of in te tekenen op een aandelenemissie. Veel gebruikers van het jaarverslag vinden echter dat deze informatie weinig consistent is en niet goed te vergelijken. En de catastrofale orkanen in het Caribisch gebied vorige maand laten pijnlijk zien hoe groot de gevolgen van klimaatverandering kunnen zijn voor de uiteindelijke prestatie en de waarde van ondernemingen.

Nederland in middenmoot

“In niet meer dan vijf landen maakt een meerderheid van de grote bedrijven melding van de klimaat gerelateerde financiële risico’s in het jaarverslag”, constateert Wim Bartels van KPMG en tevens lid van de Task force on Climate-related Financial Disclosures. Bartels: “Taiwan met 88%, Frankrijk met 76% en Zuid-Afrika met 61% voeren de lijst van bijna vijftig landen aan. Zij worden gevolgd door de Verenigde Staten (53%) en Canada (52%). In deze landen is het geven van inzicht in de klimaat gerelateerde risico’s verplicht of wordt het sterk aangemoedigd door de overheid, de beurs of de toezichthouder. Nederland bezet in de ranglijst een 14e positie met zo’n 45%. Qua sectoren zijn bedrijven in de bosbouw en de papierindustrie het meest actief als het gaat om het beschrijven van de financiële risico’s van klimaatverandering: ruim 40% geeft inzicht in de risico’s. De sector wordt gevolgd door de chemische industrie (43%), de mijnbouw (40%), de nutsbedrijven (39%) en de olie- en gasindustrie (38%).”

Beperkte aandacht voor mensenrechten

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat het thema ‘mensenrechten’ bij een meerderheid van de bedrijven hoog op de agenda staat. Bijna 75% van de onderzochte bedrijven besteedt er in het jaarverslag aandacht aan. Toch geeft niet meer dan 62% aan dat zij beschikken over specifiek beleid als het om mensenrechten gaat. “Beleid vormt de basis om concreet invulling te geven aan meer aandacht voor mensenrechten”, zegt Marieke Miltenburg van KPMG Sustainability. Miltenburg: “Het ontbreken daarvan geeft aan dat veel bedrijven nog flinke stappen moeten zetten. Van de bedrijven die in hun verslag melding maken van mensenrechten, verwijst nu een derde naar de richtlijnen van de Verenigde Naties. Dat betekent dus dat een minderheid van de bedrijven bereid is om zich publiekelijk te vereenzelvigen met deze principes.”