Minder dan de helft van de grootste Europese bedrijven maakt in hun jaarverslag melding van de impact van klimaatverandering

Bron: , 29 november 2018

Slechts 44% van de grootste Europese bedrijven geeft in hun jaarverslagen aan hoe problemen rond het milieu en klimaatverandering van invloed zijn op hun businessmodellen. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek naar de mate waarin de verslaggeving van bedrijven voldoet aan de nieuwe wetgeving van de EU inzake milieurapportage.

‘First Steps’, een publicatie van de non-profit milieuorganisaties Climate Disclosure Standards Board (CDSB) en CDP, vormt de neerslag van een analyse van jaarverslagen van de 80 grootste beursgenoteerde bedrijven van Europa.

Dit rapport geeft aan in hoeverre bedrijven voldoen aan vijf rapportage-eisen van de Non-Financial Reporting (NFR)-richtlijn van de EU. Deze schrijft voor dat bedrijven rapport moeten uitbrengen over de manier waarop zij omgaan met maatschappelijke en milieuproblemen.

Uit het onderzoek blijkt dat maar weinig jaarverslagen voldoen aan de nieuwe eisen van de richtlijn. Dit staat haaks op de over het algemeen uitgebreidere milieu-informatie die bedrijven afzonderlijk rapporteren via het meldingsplatform van CDP. Verder blijkt er sprake te zijn van inconsistente rapportage. Dit maakt het moeilijker voor investeerders die met het milieu zijn begaan om bedrijven te vergelijken.

Drie op de vier jaarverslagen bevatten een beschrijving van het businessmodel die niet volledig aan de richtlijnen van de EU voldoet. En minder dan een kwart bevat een duidelijke verklaring dat het risico’s rond het milieu en klimaatverandering zijn opgenomen in het overkoepelende due diligence-proces van het bedrijf in kwestie.

Franse bedrijven (57%) scoren het beste wat betreft de rapportage over de invloed van milieu- en klimaatontwikkelingen op hun businessmodellen.

Het onderzoek wijst daarnaast op een forse kloof tussen de risico’s waarvan de bedrijven melding maken en de maatregelen die zij treffen om die te ondervangen. De NFR-richtlijn schrijft voor dat bedrijven informatie over milieurisico’s in hun verslaggeving moeten opnemen. 79% van alle jaarverslagen maakt melding van minimaal één klimaat- of milieurisico. 80% van alle bedrijven ontwikkelt echter geen specifieke strategie om deze risico’s aan te pakken.

Slechts 41% van alle jaarverslagen wijst op transitierisico’s, zoals beleidswijzigingen en toekomstige wet- en regelgeving die naar alle waarschijnlijkheid van invloed zullen zijn op het bedrijfsresultaat.

In landen waarin bedrijven verplicht zijn om te rapporteren volgens de NFR-richtlijn (zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) lijken bedrijven het beter te doen.

Alle Britse en Franse jaarverslagen bevatten informatie over de huidige uitstoot van broeikasgassen. In Duitsland gold dit voor slechts 56% van alle jaarverslagen. Het percentage voor de hele EU kwam uit op 81%. Slechts 41% van alle jaarverslagen noemde doelstellingen voor uitstootreductie.

Mardi Mcbrien, managing director van de Climate Disclosure Standards Board:

“Informatie over milieu- en klimaatproblemen is van cruciaal belang om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van deze grote ondernemingen. Deze informatie moet op consistente wijze aan investeerders worden gepresenteerd, zodat ze bedrijven kunnen vergelijken. Dé manier om ondernemingen hiermee te helpen is om de NFR-richtlijn te verduidelijken door de eisen daarvan te specificeren.”

Het rapport biedt daarnaast een analyse van de mate waarin de rapportagepraktijken van bedrijven aansluiten op de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) van de Raad voor Financiële Stabiliteit (FSB) van de G20. Deze aanbevelingen vertegenwoordigen een nieuwe best practice voor rapportage over klimaatverandering en worden onderschreven door de Europese Commissie.

30 bedrijven (38%) binnen de steekproef verwezen in hun jaarverslag naar de TCFD. Hieruit blijkt dat de toepassing van deze aanbevelingen reeds in gang is. Maar hoewel 60% van alle bedrijven aangeeft dat de verantwoordelijkheid voor milieuproblemen bij een bestuurslid rust, verwijst slechts 15% specifiek naar klimaatverandering. Dit is echter een belangrijke aanbeveling van de TCDF. Op dit gebied gaan Frankrijk (21%) en het Verenigd Koninkrijk (31%) opnieuw aan kop. Sommige bedrijven koppelen inmiddels doelstellingen rond het milieu en klimaatverandering aan de beloning van het management.

“Om te zorgen voor een bredere toepassing van de aanbevelingen van de TCFD met de snelheid en kwaliteit die nodig zijn om de markt een realistisch beeld te geven van klimaatgerelateerde financiële risico’s, is het nodig om rapportage op basis van de elf aanbevolen bekendmakingen verplicht te stellen”,zegt Mardi Mcbrien. “Hoewel we tekenen bespeuren van vooruitgang op dit gebied, zouden alle ondernemingen de impact van klimaatverandering op hun bedrijfsvoering moeten rapporteren conform de aanbevelingen van de TCFD. Het afstemmen van deze aanbevelingen op de NFR-richtlijn biedt een kans om het rapportagelandschap voor het bedrijfsleven in de EU te stroomlijnen.”

Het rapport, dat vandaag in Brussel werd gepresenteerd, heeft ten doel om instellingen in de EU te voorzien van het feitenmateriaal dat nodig is om inzicht te verwerven in de bijdrage van de NFR-richtlijn aan het Europese rapportagelandschap. Het zwaartepunt van het onderzoek lag op de 80 grootste Europese bedrijven uit 12 lidstaten van de EU, die gezamenlijk een marktkapitalisatie van 3,7 biljoen dollar vertegenwoordigen. Het rapport biedt daarnaast een nadere analyse van bekendmakingen door de 500 grootste Europese bedrijven gemeten naar marktkapitalisatie.

Het Actieplan voor financiering van duurzame groei van de Europese Commissie voorziet in een evaluatie van de NRF-richtlijn medio 2019. Dit biedt een gelegenheid om het nieuw verkozen Europese Parlement en de Europese Commissie een aanbeveling aan te reiken voor een evaluatie van de richtlijn. De Europese Commissie heeft aangegeven dat de helft van de blootstelling aan risico’s van banken in de eurozone direct dan wel indirect verband houdt met risico’s rond klimaatverandering.

Er is overweldigend bewijs voor het feit dat de opname van informatie over milieuproblemen en klimaatverandering in jaarverslagen belangrijk is voor investeerders om gefundeerde beslissingen te nemen ten aanzien van de aanwending van hun kapitaal. Het CDSB Framework wordt momenteel op wereldwijde schaal gebruikt door bedrijven met een totale marktkapitalisatie van 5,2 biljoen dollar. Dit kader helpt hen met het melden van de invloed van klimaatverandering en informatie over natuurlijk kapitaal in hun standaardrapportage, dat door de TCFD als meest geschikte medium is aangewezen.

Download het rapport (pdf)