Raad voor de Jaarverslaggeving van start met advies Maatschappelijke verslaglegging

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving, 12 juli 2001

Op 5 juni jl heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) van het ministerie van Economische Zaken het verzoek gekregen om advies uit te brengen over de mogelijkheden tot het opnemen van maatschappelijke aspecten in de verslaggeving van bedrijven.
Op 15 december 2000 heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een advies uitgebracht aan het Kabinet onder de titel "De winst van waarden". Dit advies had betrekking op maatschappelijk ondernemerschap en de rol van de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties daarbij. Op 30 maart 2001 heeft het Kabinet op het SER-advies gereageerd met een notitie getiteld "Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het perspectief vanuit de overheid".

Zowel de SER als het Kabinet hebben aangegeven dat het – in het verlengde van het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen – wenselijk is dat de transparantie wordt vergroot ten aanzien van de prestaties van bedrijven op genoemd gebied. Dit houdt in dat de drie onderkende thema’s (People, Planet & Profit) waardoor maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gekenmerkt, in de verslaggeving terug te vinden moeten zijn. Dit stelt belanghebbenden in staat zich hiervan op de hoogte te stellen en deze aspecten te laten meewegen in hun besluitvorming over bijvoorbeeld zakelijke contacten, beleggingen of aankopen.

Het Kabinet heeft het SER-advies overgenomen, waarin onder meer wordt voorgesteld de RJ in te schakelen bij het ontwikkelen van een kader met behulp waarvan ondernemingen die dat wensen kunnen rapporteren over diverse effecten van hun beleid. Het Kabinet heeft daarbij aangegeven dat een dergelijk kader moet bevorderen dat maatschappelijke verslaggeving consistent, onderling vergelijkbaar en verifieerbaar is. Verder zou uitgangspunt moeten zijn de vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid bij de betrokken bedrijven. Een dwingende wettelijke regeling of dwingende richtlijnen hebben niet de voorkeur van het Kabinet.

Op 5 juni 2001 heeft de RJ de officiële uitnodiging ontvangen van de staatssecretaris van Economische Zaken (namens het Kabinet) tot het uitbrengen van advies over de mogelijkheden tot het opnemen van maatschappelijke aspecten in de verslaggeving van bedrijven.

Planning

De RJ zal zich op korte termijn buigen over de ontvangen adviesaanvraag en over de mogelijkheden om hieraan tegemoet te kunnen komen. Over de hiervoor benodigde tijd zijn vooralsnog geen mededelingen te doen.

De RJ bestaat uit drie partijen: de gebruikers van informatie, de opstellers van informatie en de controleurs. Omdat de RJ tot op heden is gericht op financiële informatie zal bij het opstellen van het advies aanvullende expertise vanuit deze drie verschillende partijen essentieel zijn.

Status

Het project is onlangs opgestart. Als eerste stap zal een werkgroep met deskundigen worden samengesteld, die als primaire taak zal hebben het voorbereiden van een concept-advies ter bespreking door de RJ. Daarnaast zal op korte termijn met het Ministerie van Economische Zaken nader worden overlegd over de afbakening van het project.