Maatschappelijk jaarverslag Campina 2003

Bron: Campina, 2 juli 2004

Campina, één van Europas grootste zuivelondernemingen, heeft vandaag voor het eerst een integraal verslag gepubliceerd over haar beleid en prestaties op het gebied van medewerkers,
milieu en maatschappij. Voor Campina is aandacht voor medewerkers, milieu en maatschappij onlosmakelijk met maatschappelijk verantwoord ondernemen verbonden én met de missie van Campina, het tot waarde brengen van melk. Het Maatschappelijk verslag 2003 verschijnt in drie talen (Nederlands, Duits, Engels), zowel in een uitgebreide, interactieve versie die op de website www.campina.com te vinden is als in gedrukte vorm. Bezoekers kunnen daar ook hun mening geven over Campina s maatschappelijk verantwoord ondernemen.
‘We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Transparant zijn. Dat is de verantwoording die we afleggen met dit Maatschappelijk verslag 2003’, aldus drs J.J.G.M. Sanders, voorzitter van de hoofddirectie van Campina. ‘We vinden dat dit onlosmakelijk verbonden is aan maatschappelijk verantwoord ondernemen én met de missie van Campina, het tot waarde brengen van melk. ‘Betrokken, betrouwbaar en ondernemend’ zijn de kernwaarden voor het opereren van onze onderneming’, aldus Sanders.

Onlosmakelijk verbonden met maatschappelijk verantwoord ondernemen is volgens Sanders het economisch en politieke klimaat waarin dat plaatsvindt. Campina heeft de opdracht om voor haar leden-melkveehouders melk tot waarde te brengen. Zoals in het financieel jaarverslag 2003 te lezen is, ziet Campina zich geconfronteerd met ontwikkelingen in de markt en in het (EU) landbouwbeleid, die leiden tot lagere opbrengstprijzen. Sanders: Deze ontwikkelingen vergroten voor Campina, haar medewerkers en haar leden-melkveehouders de noodzaak om economisch en commercieel nóg scherper te handelen. Tegelijkertijd is het voor ons allen de uitdaging om desondanks blijvend invulling te geven aan zorg voor mensen, milieu en maatschappij.

Medewerkers:

– Inrichting van Campina Platforms voor kennisdeling
– Euro 3,2 miljoen aan scholing

– Lager ziekteverzuim in Nederland

– Succesvol doorschuifplan Campina België

Campina wil zich onderscheiden van haar internationale concurrenten en daarbij maken mede-werkers het verschil. In 2003 investeerde Campina Euro 3,2 miljoen in scholing en opleidingsprogramma’s. Bovendien kreeg uitwisseling van kennis, met als doel nog meer professionaliteit, inhoud met de start van de Campina Platforms. Campina-medewerkers uit alle landen nemen hier aan deel.
Gezond en veilig werken vindt Campina belangrijk. In 2003 is met name veel aandacht en energie gestoken in de begeleiding van zieke medewerkers. Dit heeft geleid tot een daling van het ziekteverzuim in Nederland van 7,3 naar circa 5 procent.
Vergrijzing van het personeelsbestand is ook voor Campina een belangrijk aandachtspunt. In 2003 is inhoud gegeven aan het beleid om oudere medewerkers langer op een goede manier aan het werk te kunnen houden. Uit oogpunt van efficiency, verbetering van concurrentiekracht en relevante schaalgrootte zijn in 2003 in Nederland, Duitsland en België reorganisaties doorgevoerd. Het beleid van Campina is daarbij gericht op baanbehoud. Een goed voorbeeld daarvan is het ‘personeelsschuifplan’, dat in Aalter (België) is toegepast; voor elke vaste medewerker is een nieuwe of andere functie gevonden.

Milieu:

– Investeren in hergebruik van water

– Energieverbruik daalde met 2 procent

– Euro 6 miljoen voor investeringen in milieu
– Eén Campina Milieuzorgsysteem voor alle vestigingen

Het milieubeleid van Campina richt zich vooral op het verminderen van de milieubelasting. In 2003 lag de aandacht vooral op ‘schoon water’ en ‘minder energie’. De investeringen leidden tot milieuverbeteringen, zoals minder milieubelasting door het productiebedrijf in Torun (Polen) en hergebruiken van spoelwater door het bedrijf in Winnica (Polen). In het Russische Stupino is de capaciteit voor het zuiveren van afvalwater verder opgevoerd. En bij de productiebedrijven in Born en Oud-Gastel (beide in Nederland) zijn met succes verbeteringen doorgevoerd die leiden tot minder watervervuiling. Ondanks alle inspanningen ten aanzien van schoon water heeft Campina helaas niet kunnen voorkomen dat de hoeveelheid onttrokken grondwater in 2003 in Nederland met 4 procent gestegen is naar 3,1 miljoen3. Dit is voor een belangrijk deel te wijten aan technische problemen op één van de productiebedrijven. Voor alle productieprocessen bij Campina is het gebruik van energie (electriciteit, warmte) noodzakelijk. Het energieverbruik binnen Campina daalde vorig jaar met 2 procent. Bij meerdere productielocaties werden door strakke beheersing en sturing van het energieverbruik, verbeteringen van de energie-efficiëntie gerealiseerd. In de periode 2004-2006 zullen alle Campina bedrijven buiten Nederland, net als de bedrijven in Nederland, op het niveau van ISO 14001 worden gebracht. Daarmee ontstaat één Campina Milieuzorgsysteem (kwaliteit, arbo en milieu) dat voor alle vestigingen geldt.

Maatschappij:

– Introductie QM Milch in Duitsland

– Initiatief Ronde Tafel Conferentie Duurzame Landbouw
– Borging keten van RMO tot en met productiebedrijf
– Campina introduceert eigen kwaliteitsstandaard

Campina is actief en nauw betrokken bij de gedachtevorming rond de toekomst van de melkveehouderij alsmede andere belangrijke milieuthema’s van de melkveehouderij en dierenwelzijn. In Nederland legde Campina mede de basis voor de Ronde Tafel Conferentie Duurzame Landbouw die werd georganiseerd door de NZO (Nederlandse Zuivelorganisatie) en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Dit initiatief krijgt in 2004 een vervolg. Keten Kwaliteit Melk (KKM) in Nederland, Ingetrale Kwaliteitszorg Melk (IKM) in België en Qualitätsmanagement Milch (QM Milch) in Duitsland waarborgen dat de melk op de melkveehouderijbedrijven veilig, verantwoord en zorgvuldig wordt geproduceerd. KKM en IKM zijn al bij de leden-melkveehouders van Campina in Nederland en België ingevoerd. Vanaf 1 januari 2004 loopt de invoering van QM Milch in Duitsland met de bedoeling dat binnen twee jaar alle Duitse melkveehouders QM Milch gecertificeerd zijn.
Het RMO-transport (tankwagens die de koemelk ophalen bij de melkveehouders) van Campina in Nederland is in 2003 proces gecertificeerd. Het certificaat is gekoppeld aan een kwaliteitsborgings-programma en gebaseerd op een zogeheten HACCP-analyse. Campina is de eerste zuivelonderneming in Nederland die de totale voedselketen heeft geborgd van melkveebedrijf (KKM), productielocaties (HACCP en BRC) tot en met RMO-transport. Voor Campina zijn voedselveiligheid en productkwaliteit van het grootste belang. In 2003 heeft Campina dan ook haar eigen kwaliteitsstandaard gedefinieerd. Het project Q2 (kwaliteit in het kwadraat) gaat uit van de uitgangspunten: kwaliteitsbewustzijn, kwaliteitskosten, kwaliteitsaudits en kwaliteitsverbetering. Alle Campina productiebedrijven zijn hierop beoordeeld en waar nodig zijn verbetertrajecten ingezet.

Campina realiseert zich het belang van haar maatschappelijke positie terdege. Daarom probeert Campina meer te doen dan zorgen voor een verantwoorde en duurzame productie van
voedingsmiddelen en een open omgang met de omgeving. In 2003 sponsorde Campina een aantal kleinschalige projecten die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Noot voor de redactie:
Campina is een internationale coöperatieve onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van zuivel- en zuivelverwante consumentenproducten en hoogwaardige ingrediënten voor de voedings- en farmaceutische industrie. Campina telt ongeveer 6.900 werknemers en heeft een jaaromzet van circa Euro 3,7 miljard. De onderneming bezet topposities in de markten waarin ze actief is met consumentenmerken als Campina, Landliebe en Mona. Daarnaast opereert Campina wereldwijd met haar groep Industriële Producten. Deze ingrediëntengroep, met de divisie DMV International, is een succesvolle partner voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.

Bestel/download het maatschappelijk verslag 2003 van Campinan