Consultatie voor regeling rapportage niet-financiële informatie conform EU-Richtlijn

Bron: Rijksoverheid, 18 november 2015

De concept-regeling voor rapportage van niet-financiële informatie is door de overheid onlangs gepubliceerd. Deze regeling strekt ter uitvoering van richtlijn 2014/95/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (hierna: de richtlijn) wat betreft de verplichting voor grote organisaties van openbaar belang om in het bestuursverslag een niet-financiële verklaring op te nemen. De richtlijn dient op 6 december 2016 in nationale regelgeving te zijn omgezet. Op het concept kan gereageerd worden in het kader van een consultatie.

Doel van de regeling

Grote organisaties van openbaar belang – beursvennootschappen, banken en verzekeraars – moeten in een niet-financiële verklaring in het bestuursverslag aandacht besteden aan het beleid dat zij voeren met betrekking tot milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Wanneer de organisatie geen beleid voor deze onderwerpen heeft, moet zij in de verklaring uiteen zetten waarom dit het geval is.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Organisaties van openbaar belang (beursvennootschappen, banken en verzekeraars) en hun stakeholders.

Verwachte effecten van de regeling

Het verbeteren van de samenhang en de vergelijkbaarheid van de niet-financiële informatie in de EU.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt beoogd het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan de gebruikers van de regeling in de praktijk, teneinde een reactie te krijgen op de bruikbaarheid ervan en signalering van mogelijke aanvullingen en/of lacunes.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele voorontwerp betrekken.

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Reageer op consultatie