Eumedion steunt intentie van de IFRS Foundation om een ‘Sustainability Standards Board’ op te richten

Bron: Eumedion, 24 december 2020

Het voorstel van de IFRS Foundation (‘Foundation’) om haar missie te verbreden van financiële verslaggeving naar (ook) duurzaamheidsverslaggeving kan rekenen op de volledige steun van Eumedion. Het voorstel is volledig in lijn met de door Eumedion geopperde ideeën in haar Green Paper dat in oktober 2019 werd gepubliceerd. Het momentum voor deze majeure strategische verbreding van de missie van de Foundation is sindsdien gestaag gegroeid. Ruim voor de publicatie van Eumedion’s position paper in juli 2020 werd de roep om een wereldwijde standaardzetter voor duurzaamheidsverslaggeving al onderschreven door onder meer Accountancy Europe en ook door ESMA’s voorzitter Steven Maijoor, nadat de Europese Commissie het idee van de oprichting van een Europese standaardzetter aankondigde. In de aanloop naar de publicatie van het consultatiedocument van de Foundation’s Trustees in september uitten gezaghebbende belanghebbenden als de International Federation of Accountants en internationale koepelorganisatie ven beurstoezichthouders, IOSCO, hun steun voor een sleutelrol voor de Foundation. 

In het commentaar dat Eumedion heeft gepubliceerd, wordt aandacht gevraagd voor het reële risico dat de bestaande problematische ‘alfabetsoep’ van duurzaamheidsraamwerken en –standaardzetters overslaat naar een veelheid van verschillen in eisen aan duurzaamheidsrapportages tussen jurisdicties. Eumedion adviseert de Foundation om daarom de oprichting van de Sustainability Standards Board (SSB) zo snel mogelijk vorm te geven. Hoe eerder de SSB is opgericht, hoe meer het een alternatief zal zijn voor de zich al vormende wetgevingsinitiatieven van lokale jurisdicties. De genoemde risico’s vormen ook de basis voor Eumedion’s steun voor het prioritiseren van klimaatgerelateerde verslaggevingsstandaarden, op voorwaarde dat de SSB vanaf het begin ook gelijk andere gebieden van duurzaamheidsverslaggeving verkent.