Forse stijging integrale jaarverslagen onder AEX fondsen

Bron: , 5 juli 2016

Uit het evaluatierapport van het AVA-seizoen 2016 dat Eumedion vandaag heeft gepubliceerd blijkt dat steeds meer Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen aandacht besteden aan betere verslaggeving over hun waardecreatiemodel en de daarbij behorende risico’s. Het aantal ondernemingen dat een dergelijk ‘geïntegreerd jaarverslag’ publiceerde verdrievoudigde: van zes in 2015 naar 18 in 2016.

Eumedion had de beursvennootschappen in haar Speerpuntenbrief 2016 opgeroepen om verdere stappen te zetten naar het publiceren van een geïntegreerd jaarverslag. In een geïntegreerd jaarverslag krijgen beleggers en andere stakeholders een meer samenhangend inzicht in het verdienmodel, het waardescheppend vermogen van de onderneming en het beslag van de vennootschap op verschillende soorten kapitaal (zoals menselijk kapitaal, natuurlijk kapitaal en financiële middelen) om deze waarde te creëren. 18 beursvennootschappen publiceerden over boekjaar 2015 een geïntegreerd jaarverslag, tegenover 6 over boekjaar 2014.

Uit de dialogen die Eumedion met beursvennootschappen heeft gevoerd, blijkt dat dit aantal de komende jaren ten minste zal verdubbelen. Een aantal beursvennootschappen is nog bezig met het inrichten van hun interne procedures om de duurzaamheidsinformatie even snel te kunnen verzamelen – en daarmee te kunnen publiceren – als de financiële informatie. Een aantal andere beursvennootschappen is nog bezig met het proces van integrated thinking en met het incorporeren van duurzaamheid in de strategie en in het verdienmodel van de vennootschap. Veel vennootschappen die al een geïntegreerd jaarverslag hebben gepubliceerd, geven te kennen dat integrated reporting heeft bijgedragen aan het interne denken over het lange termijn verdienmodel en de risico’s daarbij en de externe transparantie daarover.

Eumedion verwacht dat ‘geïntegreerde verslaggeving’ een verdere impuls zal krijgen door het voorstel van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code tot aanpassing van de Nederlandse corporate governance code. Eén van de nieuwe codebepalingen dwingt beursvennootschappen om in het bestuursverslag een inhoudelijke omschrijving te geven van de visie op lange termijn waardecreatie, de strategie ter realisatie daarvan en op welke wijze in het afgelopen boekjaar daaraan is bijgedragen (ontwerpbepaling 1.1.3).

Onder de beursvennootschappen die dit jaar een geïntegreerd jaarverslag hebben gepubliceerd is KPN. KPN ging zelfs nog een stap verder door ook een ‘geïntegreerde’ of ‘gecombineerde’ controleverklaring van haar externe accountant EY in het geïntegreerde jaarverslag op te nemen. In de ‘geïntegreerde’ contoleverklaring krijgen de beleggers op één plek in het geïntegreerde jaarverslag de conclusies van de externe accountant over zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening, het bestuurs- en RvC-verslag én de duurzaamheidsinformatie. Ook worden zijn kernpunten van zijn controlewerkzaamheden in één verklaring weergegeven. Bovendien heeft de externe accountant het gehele bestuurs- en RvC-verslag beoordeeld en daaruit de conclusie getrokken dat er geen materiële onjuistheden in het verslag zijn opgenomen. Eumedion moedigt andere beursvennootschappen het voorbeeld van KPN te volgen.