Besluit bekendmaking niet-financiële informatie treedt in werking in Nederland

Bron: Rijksoverheid, 23 maart 2017

Grote beursvennootschappen, banken en verzekeraars met meer dan 500 werknemers moeten een niet-financiële verklaring in hun bestuursverslag opnemen. Daarin moeten zij informatie verschaffen hoe ze omgaan met milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Dit blijkt uit het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie, dat op 24 maart 2017 in werking treedt. Doel is het vertrouwen van investeerders en consumenten te vergroten. De regeling vloeit voort uit de EU-richtlijn over het jaarrekeningenrecht.

De onderneming meldt welk beleid ze ten aanzien van deze onderwerpen voert en tot welke resultaten dit heeft geleid. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld het gebruik van duurzame energiebronnen, broeikasgasemissies, waterverbruik en luchtverontreiniging, maar ook voor het gebruik van natuurlijk kapitaal (ecosysteemdiensten zoals bestuiving) en natuurlijke hulpbronnen (zoals mineralen en drinkwater). Of voor de mate waarin de onderneming bijdraagt aan een meer circulaire economie, gericht op hergebruik van producten en grondstoffen.

De verklaring bevat ook informatie over de preventie van mensenrechtenschendingen en over de middelen waarover de onderneming beschikt om corruptie en omkoperij te bestrijden. Daarnaast moet de onderneming aangeven welke maatregelen zij neemt om bijvoorbeeld de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te garanderen en om het recht op informatie en raadpleging van werknemers te eerbiedigen. Verder signaleert de onderneming de belangrijkste risico’s met betrekking tot deze onderwerpen en hoe ze hiermee omgaat.

Heeft de onderneming geen beleid voor deze onderwerpen, dan moet ze dit in de verklaring vermelden en ook uitleggen waarom er geen beleid is. In 2018, in het bestuursverslag dat ziet op het boekjaar 2017, zullen de ondernemingen voor het eerst verslag doen over de niet-financiële informatie.

Staatsblad 100 – 2017 Besluit bekendmaking niet-financiële informatie

Besluit van 14 maart 2017, houdende regels ter uitvoering van richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330) (Besluit bekendmaking niet-financiële informatie).

Download (pdf)

Lees de blog “EU-regelgeving vraagt om rapportage over niet-financiële informatie – wat staat u te wachten?”