Klachtencommissie voor milieuverslagen van start

Bron: Ministerie van VROM, 10 juli 2001

Vanaf deze maand kunnen klachten over de inhoud van wettelijk verplichte publieksmilieuverslagen van bedrijven over het jaar 2000 voor een oordeel aan de Milieuverslagcommissie worden voorgelegd.
Uitspraken van deze onafhankelijke commissie worden, samen met de ingediende klacht, na oordeelsvorming gepubliceerd. Hoewel de iitspraken van de commissie niet bindend zijn, wordt verwacht dat zij hoogst zelden genegeerd zullen worden. Voor het behandelen van een klacht is 100 gulden verschuldigd. Klachten over de recente
publieksmilieuverslagen kunnen tot 6 maanden na het openbaar maken van het publieksverslag bij de commissie worden ingediend.
De Milieuverslagcommissie wordt voorgezeten door Prof. mr. Th.G. Drupsteen. De andere leden van de commissie worden voorgedragen door de Stichting Natuur en Milieu, de Federatie Nederlandse Vakbonden (FNV) en de werkgeversorganisatie VNO/NCW. Klachten kunnen worden gestuurd aan de Milieuverslagcommissie, postbus
30732, 2500 GS Den Haag.

Werkwijze

De commissie neemt een klacht binnen vier weken na ontvangst in behandeling. Over het resultaat daarvan krijgen indiener en beklaagde schriftelijk bericht. Hierop kan het bedrijf
binnen zes weken schriftelijk reageren. Na deze procedure wordt de klacht ter
openbare zitting behandeld. Klager(s) en het bedrijf krijgen de mogelijkheid om hun standpunten mondeling toe te lichten. De commissie doet daarna zo spoedig mogelijk uitspraak. Er wordt naar gestreefd dit binnen een termijn van uiterlijk 10 weken te laten plaatsvinden. Naar schatting zal een uitspraak binnen een half jaar na het indienen van de klacht plaatsvinden.

Wettelijk publieksverslag

In Nederland moeten 251 bedrijven het Publieksmilieuverslag 2000 uiterlijk op 1 juli jongstleden publiceren. In deze milieuverslagen moet op begrijpelijke wijze informatie verschaft worden over de aard van het bedrijf, de milieubelasting, de milieuzorg en de toekomstverwachtingen. Bedrijven die in aanmerking komen zijn bedrijven waarvoor de Provincie in de meeste gevallen het bevoegd gezag is.
Gedacht kan worden aan de categorieën: basismetaal, chemie, rubber en kunststof, metaal en elektrotechniek, papier en karton, textiel en tapijt, afvalverwerking, voedingsmiddelen, elektriciteitsproductie, aardolie- en steenkolenverwerking, en luchthavens.