Wijziging Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging

Bron: Ministerie van VROM, 24 oktober 2002

De bijlage bij de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging wordt vervangen. In die bijlage staan de gegevens die aan het bevoegd gezag moeten worden verstrekt wegens de rapportageverplichtingen. De nieuwe bijlage is aangevuld met gegevens die zijn voortgekomen uit het convenant Benchmarking Energie-Efficiency. Verder zijn wijzigingen doorgevoerd die na 1 januari 2002 zijn aangebracht in de rapportage die voortvloeit uit de Meerjarenafspraken Energie II. Tot slot zijn correcties toegepast op de rapportage die voortkomt uit het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer en op de rapportage van afvalstoffen.

Download het nieuwe besluit (pdf)