Belgisch-Luxemburgse prijs 2003 voor het beste milieurapport en het beste rapport duurzaam ondernemen voor het jaar 2002

Bron: Instituut voor Bedrijfsrevisoren, 22 december 2003

Nu de milieuprestaties niet meer te scheiden zijn van de financiële, economische en industriële prestaties, hebben het Instituut der Bedrijfsrevisoren in België en lInstitut des Reviseurs dentreprises in Luxemburg een prijs georganiseerd om het beste milieurapport en rapport duurzaam ondernemen te bekronen. Deze prijs betreft de bedrijven die een exploitatiezetel hebben in België of in Luxemburg.
We wensen eraan te herinneren hoe belangrijk een milieurapport of rapport duurzaam ondernemen kan zijn als onontbeerlijk communicatie- en promotie-instrument voor de bedrijven.

Historiek

Een initiatief dat als doel heeft de bedrijven die communiceren met behulp van een milieurapport of rapport duurzaam ondernemen te bekronen, werd al sinds 1991 in Engeland georganiseerd. Sindsdien werd het uitgebreid naar 15 andere Europese landen.

Doelstellingen

De bedrijfsrevisoren wensen met deze prijs de bedrijven aan te moedigen in hun stappen tot informatie naar het publiek, de beleggers en hun personeel. De bedrijfsrevisoren zijn via hun opdracht inderdaad nauw betrokken bij de informatie verstrekt door de bedrijven. Het IBR wenst de bedrijven aan te moedigen om informatie inzake milieu en duurzaam ondernemen te integreren in de economische en financiële gegevens teneinde aan het publiek de mogelijkheid te geven om de voorgestelde informatie te beoordelen.

Zelfs als het noch de bedoeling, noch de bevoegdheid is van de Instituten zich uit te spreken over de keuzes die de ondernemingen maken en de richtingen die zij verkiezen inzake het milieubeleid of inzake het duurzaam ondernemen beleid, is de kwaliteit van de geleverde informatie van belang bij de beoordeling door de jury en bij de keuze van de criteria.

Prijsuitreiking

De twee Instituten hebben op donderdag 18 december de prijs 2003 voor het beste milieurapport en rapport duurzaam ondernemen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2002 uitgereikt.

De jury, die zowel is samengesteld uit bedrijfsrevisoren als uit deskundigen uit de academische wereld als uit vertegenwoordigers van de winnaars van vorig jaar, ELECTRABEL (TIHANGE) en INDAVER, heeft besloten de volgende twee bedrijven te bekronen:

– voor het beste milieurapport, het Belgische bedrijf SIDMAR
– voor het beste rapport duurzaam ondernemen, het Luxemburgs bedrijf, ARCELOR

De beoordeling door de jury gebeurde op basis van de criteria opgesteld door de Europese jury van de European Sustainability Reporting Award. Deze criteria betreffen zowel de inhoud als de vorm van het rapport.

De jury heeft beslist het milieurapport van SIDMAR evenals het rapport duurzaam ondernemen van ARCELOR voor te stellen tot deelname op Europees niveau aan de European Sustainability Reporting Award, die tussen de winnaars van de zestien deelnemende landen gaat. De winnaar van de Europese prijs zal bekend gemaakt worden op de prijsuitreiking die in Brussel in maart 2004 zal plaatsvinden.