Invoering van het Integrale Milieujaarverslag IMJV in België

Bron: EnviroDesk, 29 juni 2004

Op 4 juni 2004 werd in het Staatsblad het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag gepubliceerd.
Vanaf 2005 zullen alle bedrijven en meldingsplichtige particulieren hun informatie- en meldingsplichten met betrekking tot milieu door middel van één formulier (het Integraal Milieujaarverslag IMJV) kunnen uitvoeren, ook via het internet. Het betreft de volgende informatieplichten en aangiften:

het milieujaarverslag bedoeld in artikel 3.5.1. van decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. Dit milieujaarverslag dient tot nu toe te worden overgemaakt aan AMINAL, afdeling Milieuvergunningen (per buitendienst) voor 1 april.

– de afvalstoffenmelding, bedoeld in artikel 17, §2 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (VLAREA). Deze afvalstoffenmelding diende tot nu toe overgemaakt te worden aan OVAM voor 10 februari.

– de aangifte en melding van de lozing van afvalwater, met het oog op het vestigen van de heffing op deze lozing, bedoeld in artikel 35octies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. Deze (fiscale) aangifte werd tot nu toe overgemaakt aan VMM, afdeling Heffingen voor 15 maart.

– de aangifte met betrekking tot de vaststelling van de heffing op de winning van grondwater, bedoeld in artikel 28sexies van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer. Deze (fiscale) aangifte werd tot nu toe overgemaakt aan VMM (voor 15 maart);

Voor de winning van grondwater dient tevens statistische informatie overgemaakt te worden aan AMINAL, afdeling Water (eveneens voor 15 maart).Opvraging van deze informatie zal voortaan gebeuren door middel van een geïntegreerd formulier (het IMJV) dat als voordeel heeft dat sleutelgegevens (zoals de coördinaten van het bedrijf, de lopende milieuvergunningen, etc.) niet langer meermaals moeten worden opgevraagd en/of ingevoerd. Indien gebruik gemaakt wordt van het digitale internetloket (het IMJV-loket) dat momenteel in oprichting is,zal tevens de opvraging ‘op maat van het individuele bedrijf’ kunnen gebeuren. Dit zal een belangrijke vereenvoudiging betekenen voor de bedrijven.

Naar één contactpunt: de ‘administratie’.

Het IMJV moet steeds naar een zelfde contactpunt (de administratie) gestuurd worden. Dit contactpunt maakt de verschillende onderdelen van het IMJV over aan de bevoegde milieu-overheidsinstanties die de informatie valideren en verder behandelen. Het contactpunt zal aldus voor de milieujaarverslagplichtige het enige adres zijn.

Het geïntegreerd formulier IMJV moet voortaan nog slechts éénmaal per jaar, nl. voor 15 maart 2005 aan de overheid worden overgemaakt. Momenteel werken de betrokken administraties (AMINAL, OVAM en VMM) aan de versie van het formulier voor de aangifte van 2005.

Meer informatie
Download folder IMJV (pdf)