Wijziging Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging

Bron: Ministerie van VROM, 2 februari 2007

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 3, tweede, vijfde en zesde lid, van het Besluit milieuverslaglegging;

Besluit:
Artikel I
Tabel Afv1 uit de bijlage bij de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging wordt vervangen door de tabel, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.
Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Lees de wijzigingen in het document.