“Dringende noodzaak van consolidatie in de huidige wirwar van duurzaamheidsverslaggeving”

Bron: , 7 november 2019

“De huidige alfabetsoep van organisaties en standaarden die zich met duurzaamheidsverslaggeving bezighouden, drijft velen tot wanhoop. Het is voor het bedrijfsleven en investeerders moeilijk wijs te worden uit de veelheid van organisaties en standaarden. Ik onderschrijf Eumedion’s oproep tot consolidatie dus volledig”. Dit stelde Hans Hoogervorst (voorzitter IASB) tijdens het op 5 november jl. gehouden Eumedion-symposium.

Het symposium, dat door hoogleraar jaarrekeningrecht Steven Hijink werd voorgezeten, had als thema ‘Beursondernemingen en hun verslaggeving: naar een completer verhaal’. Eumedion-voorzitter Garmt Louw leidde de thematiek in door te refereren aan het recent gepubliceerde green paper van Eumedion. Hierin pleit Eumedion voor de oprichting van een wereldwijde standard setter die rapportagestandaarden voor de niet-financiële informatie zou moeten uitvaardigen. Wat Eumedion betreft zou deze standard setter onder de ‘paraplu’ van de IFRS Foundation moeten komen te vallen.

Hans Hoogervorst onderschreef de noodzaak tot consolidatie van de huidige wirwar van niet-financiële verslaggevingsstandaarden volledig. Hij kon natuurlijk niet namens de Trustees van de IFRS Foundation spreken, maar verzekerde dat het green paper binnen de IFRS Foundation de aandacht zal krijgen die het verdient. Het denken staat volgens Hoogervorst ook bij de Trustees van de IFRS Foundation namelijk niet stil.

Ook Gerard Paulides, CFO van Vopak, toonde zich voorstander van meer uniformiteit in de niet-financiële rapportagestandaarden. De in het green paper geschetste oprichting van een Internationale Non-financial reporting Standards Board door de IFRS Foundation noemde hij zelfs “een uitermate goed idee”. Hij uitte tegelijkertijd een waarschuwing. Beleggers en andere stakeholders moeten die verslaggeving wel willen “consumeren”; beleggers moeten die bijvoorbeeld wel gebruiken bij hun beleggingsbeslissingen en in de dialogen met het bestuur van beursondernemingen. Op dat laatste punt is nog een wereld te winnen, aldus de heer Paulides.

Ook Corien Wortmann, bestuursvoorzitter ABP, ondersteunde het pleidooi om een “gezamenlijke taal” te ontwikkelen op het terrein van niet-financiële verslaggeving. Zij onderstreepte dat niet-financiële informatie niet alleen van belang is voor beleggers, maar juist ook voor ondernemingen. De strategie van beursondernemingen is namelijk in toenemende mate gericht op economische én maatschappelijke waardecreatie. Dat vereist niet alleen een integrale dialoog met relevante stakeholders, maar ook een integrale rapportage voor al die stakeholders. Zij zag ook de meerwaarde van de oprichting van een wereldwijde standard setter onder de paraplu van de IFRS Foundation. De Europese Commissie kan bij de oprichting daarvan een voortrekkersrol vervullen. Bovendien vond zij dat de IFRS Foundation lering zou moeten trekken uit de discussies rond het opstellen en wijzigen van de internationale financiële verslaggevingsstandaarden, namelijk “keep it simple”. Corien Wortmann adviseerde om te starten met de ontwikkeling van een uniforme methodologie voor een aantal heldere key performance indicators (KPI’s).

Carin Gorter presenteerde de visie van een commissaris van diverse beursondernemingen en was het erg eens met de laatste opmerkingen van Corien Wortmann. “Core is more” was het adagium van mevrouw Gorter, zeker op het terrein van niet-financiële informatie. Zij waarschuwde voor boilerplate teksten en afvinklijstjes. Ondernemingen moeten hun eigen verhaal kunnen vertellen. Zij verschillen zo van elkaar; het gaat erom dat ze zoveel mogelijk ondernemingsspecifieke informatie leveren. Dat betekent uniforme, internationale rapportagestandaarden voor een aantal niet-financiële kernindicatoren, maar zeker ook ruimte voor ondernemingsspecifieke KPI’s. Wat die ondernemingsspecifieke KPI’s precies zijn, moet blijken uit een actieve dialoog met de relevante stakeholders van de onderneming.

Hanneke Overbeek, partner bij EY en controlerend accountant van Koninklijke Philips en PostNL, ziet in de praktijk een toename van de vraag naar en het belang van niet-financiële informatie en de standaardisatie daarvan. Er zijn nu nog verschillende rapportagestelsels, verschillende stakeholders en verschillende metrics, waardoor het voor accountants lastiger is om dezelfde mate van assurance af te geven als bij de financiële verslaggeving. “Harmonisatie van niet-financiële informatie is cruciaal” om tot echte geïntegreerde verslaggeving en assurance daarbij te komen, aldus mevrouw Overbeek.

Eumedion-directeur Rients Abma sloot het symposium af door kort een overzicht te schetsen van de key takeaways van de middag. Hij concludeerde dat het green paper “goed geland” was. Hij nodigde iedereen uit om commentaar te leveren. Dat kan nog tot 1 februari 2020. Het bestuur van Eumedion verwacht in april 2020 een definitief position paper vast te stellen.