Klimaatbeleid wel in het vizier, maar nog onvoldoende in dagelijkse praktijk van accountants

Bron: NBA, 18 mei 2020

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) onderzocht in hoeverre externe accountants betrokken zijn bij het realiseren van minder CO2-uitstoot.

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek ‘CO2 onder controle?’ tonen dat accountants zich nog beperkt bezighouden met klimaatvraagstukken. Het onderwerp CO2-uitstoot wordt door driekwart van zowel cliënten als hun accountants niet geagendeerd. Meer dan de helft van cliënten heeft geen CO2-beleid. Vertaling van CO2-beleid naar doelen, meten en rapporteren wordt door respondenten nauwelijks waargenomen. De meeste accountants zijn persoonlijk bezorgd over klimaatverandering. Een minderheid is voorstander van verplichte rapportage en assurance van CO2-uitstoot. De helft vindt CO2-beprijzing een geschikt instrument voor terugdringing van deze uitstoot.

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda’ van de RuG en NBA in 2018. Dat ledenonderzoek werd gehouden onder accountants die werkzaam zijn als financieel professional binnen bedrijven en organisaties. De aanpak van CO2-uitstoot door bedrijven schiet tekort, was toen de voornaamste conclusie.

De NBA ziet in de uitkomsten van dit ledenonderzoek een nadrukkelijk signaal dat er meer aandacht nodig is voor het onderwerp CO2-reductie, bij zowel accountants als bij hun cliënten. Het onderzoek constateert een afwachtende houding aan beide kanten, terwijl de maatschappij behoefte heeft aan meer inzicht in klimaatprestaties. Accountants voorzien dat hun betrokkenheid hierbij zal toenemen. De beroepsorganisatie beschouwt het als haar taak om hen hierin te stimuleren en faciliteren.

NBA-voorzitter Marco van der Vegte: “Tijdens onze laatste nieuwjaarsbijeenkomst heb ik gezegd: ‘2020 staat in het teken van duurzaamheid, laten we proactief zijn.’ Tijdens die bijeenkomst is onze Publieke Managementletter ‘Klimaat is financieel’ overhandigd aan Ed Nijpels. We hielden toen niet voor mogelijk dat de coronacrisis zou leiden tot een – tijdelijke – daling van CO2-uitstoot. Maar als we vooruit kijken, weten we dat voor het nakomen van klimaatafspraken er structurele en betrouwbare informatie nodig is, en nodig blijft de komende jaren. Maatregelen en regelgeving vanuit overheid en EU worden hierin steeds bepalender. Tevens zijn investeerders, toezichthouders en andere stakeholders voor hun beslissingen hiervan afhankelijk.”

Op 19 mei en op 4 juni 2020 organiseert de NBA vanuit haar duurzame community twee webinars, waarin het rapport ‘CO2 onder controle?’ wordt toegelicht en waarin beroepsgenoten kennis delen over wat erbij komt kijken en welke expertise er nodig is wanneer accountants zich actief met deze materie gaan bezighouden.