NBA pleit voor niet-financiële informatie in het bestuursverslag

Bron: , 18 januari 2016

De NBA vindt het belangrijk dat grote ondernemingen transparant zijn over de wijze waarop zij omgaan met zaken als milieu, sociale aangelegenheden en de bestrijding van corruptie. De hieraan verbonden risico’s zijn van directe invloed op de voortgang van de onderneming. Het past bij de groeiende belangstelling voor integrated reporting dat deze informatie onderdeel wordt van het bestuursverslag.

Dat schrijft de NBA in haar reactie op de consultatie van het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie en diversiteitsbeleid. “Er zijn nu al ondernemingen die een geïntegreerde vorm toepassen van financiële en mvo-verslaggeving waarbij de accountant een gecombineerde controleverklaring verschaft”, aldus de beroepsorganisatie. De minister van Veiligheid en Justitie wil met het besluit richtlijn 2014/95/EU voor de bekendmaking van niet-financiële informatie en diversiteitsbeleid implementeren.

Accountantscontrole

Uit de door de NBA georganiseerde consultatie De accountant en het bestuursverslag blijkt dat gebruikers veel waarde hechten aan een controle van de in het bestuursverslag opgenomen niet-financiële informatie. Volgens de minister hoeft de accountant alleen te controleren of de niet-financiële informatie in het bestuursverslag aanwezig is. Net als de AFM is de NBA van mening dat dit onvoldoende is. De accountant kijkt nu ook of het bestuursverslag verenigbaar is met de jaarrekening en of dit materiële onjuistheden bevat.

Eisen aan bestuursverslag en verslag van commissarissen

De NBA pleit voor een wettelijke uitbreiding van door de onderneming in het bestuursverslag op te nemen informatie over strategie en alle voor de gebruikers van de jaarrekening relevante risico’s. Volgens de NBA moet in de Nederlandse corporate governance code worden vastgelegd dat in het bestuursverslag een verklaring wordt opgenomen waarin staat uitgelegd of de onderneming de continuïteit kan waarborgen en of aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan. Het verslag van commissarissen zou meer inhoudelijke informatie moeten bevatten over de onderwerpen die zijn besproken met het bestuur en de accountant.

NBA reactie op consultatie Besluit bekendmaking niet-financiele informatie en diversiteitConsultatiedocument De accountant en het bestuursverslag: Verder kijken dan de jaarrekening