NBA pleit voor relevant en betrouwbaar bestuursverslag

Bron: , 23 juni 2016

Gebruikers van financiële verslaggeving moeten zoveel mogelijk kunnen vertrouwen op de inhoud van het bestuursverslag en het onderzoek door de accountant. Dit geldt ook voor de niet-financiële informatie die vanaf boekjaar 2017 in het bestuursverslag moet worden opgenomen. Dit is het standpunt van de NBA in haar position paper ‘Een relevant en betrouwbaar bestuursverslag’.

Controle niet-financiële informatie

Uit een Europese richtlijn volgt dat grote ondernemingen vanaf boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2017 bekend moeten maken hoe zij omgaan met zaken als milieu, mensenrechten en corruptie. Deze niet-financiële informatie maakt onderdeel van het bestuursverslag. Lidstaten kunnen eisen dat de informatie wordt gecontroleerd door een onafhankelijke dienstverlener van assurancediensten. Op grond van het implementatievoorstel van de minister van Veiligheid en Justitie hoeft de accountant echter alleen te controleren of de informatie aanwezig is.

Volgens de NBA moet de accountant ook controleren of de informatie verenigbaar is met de jaarrekening en of er sprake is van materiële onjuistheden. Dit geldt ook al voor de rest van het bestuursverslag. Op deze wijze kunnen gebruikers aan de niet-financiële informatie dezelfde zekerheid ontlenen als aan de rest van het bestuursverslag.

Oordeel accountant over bestuursverslag

De accountant hoefde tot voor kort alleen te controleren of het bestuursverslag alle vereiste informatie bevat en of dit verenigbaar is met de jaarrekening. Met ingang van boekjaar 2016 moet de accountant het bestuursverslag ook nagaan op materiële onjuistheden.

Uit een NBA consultatie en een ronde tafel over de accountant en het bestuursverslag blijkt dat gebruikers behoefte hebben aan een oordeel over het bestuursverslag in de controleverklaring bij de jaarrekening. De NBA heeft als ambitie om dit binnen vier jaar mogelijk te maken. Hiervoor start binnenkort een projectgroep.

Eisen aan het bestuursverslag

Ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het bestuursverslag. De NBA pleit voor eisen aan het bestuursverslag die leiden tot voor de gebruikers relevante informatie. Zo is het belangrijk dat in de risicoparagraaf alle belangrijke risico’s worden genoemd zoals frauderisico’s. De NBA steunde eerder al het voorstel van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code om in het bestuursverslag te verklaren dat de continuïteit van de onderneming voor de komende twaalf maanden is gewaarborgd.

Met het position paper stimuleren we de implementatie van maatregel 4.3 uit het rapport ‘In het Publiek Belang’. Deze maatregel stelt een verklaring voor van de accountant bij het bestuursverslag.