Provincies: "Milieu-inspectie oordeelt te snel over provinciaal toezicht milieujaarverslagen"

Bron: Interprovinciaal Overleg, 11 mei 2001

Het IPO en de provincies zijn deze week onaangenaam verrast door de milieu-inspectie van het ministerie van VROM. Het IPO meent dat deze te snel en te ongenuanceerd oordeelt over het toezicht van lagere overheden op milieujaarverslagen van bedrijven.
In een persbericht deze week schrijft de inspectie dat de verslagen veel fouten en tekortkomingen bevatten. Desondanks zijn deze toch goedgekeurd door het bevoegd gezag, in veel gevallen de provincie. De inspectie vermeldt echter niet dat gaat om jaarverslagen over het jaar 1999, waarvoor het de provincies geen handreiking, beoordelingscriteria of handhavingslijn had aangereikt. Met het ministerie van VROM is daarom destijds de afspraak gemaakt dat provincies over dit – eerste – jaar vooral zouden toezien op tijdige en volledige aanlevering van de jaarverslagen. Intussen zou de inspectie werken aan een handreiking met beoordelingscriteria, die het de provincies mogelijk maakt vanaf 2000 inhoudelijk te toetsen. Verder vergeet de inspectie te vermelden dat de provincies ondanks het ontbreken van deze instrumenten een flink aantal jaarverslagen juist niet heeft goedgekeurd. Het IPO gaat de inspectie hierover binnenkort aanspreken.

Samenvatting rapportage (pdf)