Milieurapportage bedrijven makkelijker en goedkoper

Bron: Ministerie van VROM, 9 februari 2010

Bedrijven kunnen vanaf heden hun elektronisch milieujaarverslag via internet rapporteren. Bovendien is het verslag eenvoudiger opgesteld en minder administratief belastend.

Jaarlijks rapporteren ongeveer 800 bedrijven over milieuzaken als hun uitstoot van schadelijke stoffen en afvoer van afval. Zij doen dat in het elektronisch jaarverslag (e-MJV ).
Gebruiksvriendelijker

Tot nu toe moesten bedrijven eerst speciale software downloaden en op hun computer installeren. Nu kunnen zij direct via internet rapporteren. Dit is gebruiksvriendelijker is voor bedrijven die hun computers op netwerkomgeving aangesloten hebben. Installeren van software is dan moeilijker.

VROM beschrijft in de brochure Milieuverslaglegging en PRTR:
veranderingen vanaf het verslagjaar 2009 (pdf) in detail de aanpassingen van het e-MJV. Verder zijn er instructiebijeenkomsten voor bedrijven en overheden.

Eenvoudiger

De inhoud van het verslag is vereenvoudigd en sluit aan bij de Europese verplichtingen:
* Rapportage over minder stoffen
* Het verplichte beschrijvende deel vervalt
* De monitoring van de milieuconvenanten vervalt.

Tot slot is de wetgeving die de procedures rond de milieuverslagen regelt sterk vereenvoudigd.

Gebruik gegevens

De gegevens komen in een nationaal emissieregister, dat openbaar toegankelijk is via www.emissieregistratie.nl. De rijksoverheid gebruikt de gegevens om te weten hoe het milieu er voor staat.
Daarnaast gebruikt het ze voor rapporten in internationaal verband, zoals voor het Kyoto-protocol, de richtlijn voor luchtkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water.

Lokale en regionale overheden beoordelen de verslagen van de bedrijven en gebruiken de gegevens voor het toezicht op milieuzaken.

Ontwikkeling

Het nieuwe e-MJV is ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), AgentschapNL en FO-Industrie. Atos Origin heeft de bouw in handen genomen.