Kamervragen over Global Reporting Initiative

Bron: Overheid, 30 november 2001

Bert Koenders heeft in de kamer aan Ybema (Staatssecretaris van EZ) vragen gesteld over het Global Reporting Initiave (GRI).
Vragen van het lid Koenders (PvdA)
aan de staatssecretaris van
Economische Zaken over het Global
Reporting Initiative (GRI).
(Ingezonden 14 november 2001)

1
Bent u op de hoogte van het feit dat
het Global Reporting Initiative (GRI)
een initiatief van onder andere de
United Nations Environment
Programme dat de ontwikkeling van
rapportage over maatschappelijk
verantwoord ondernemen moet
bevorderen een gastland zoekt voor
een permanent secretariaat?
2
Acht u het van belang dat het
rapporteren over aspecten van
maatschappelijk verantwoord
ondernemen ook op mondiaal niveau
wordt gestimuleerd? Zo ja, kunt u dan
toelichten hoe u daar invulling aan
geeft of wilt geven? Zo nee, waarom
niet?
3
Acht u het GRI een belangrijk initiatief
ter bevordering van de transparantie
rond maatschappelijk verantwoord
ondernemen? Zo ja, wilt u dit initiatief
concreet steunen en op welke wijze?
Zo nee, waarom niet?
4
Deelt u de mening dat Nederland een
uitstekende vestigingsplaats voor het
permanent secretariaat van het GRI
is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom
niet?
5
Deelt u de mening dat Nederland zich
stevig moet inspannen om de
vestiging van het secretariaat in ons
land te bewerkstelligen? Zo ja, wat
onderneemt u daarvoor? Zo nee,
waarom niet?