Uitvoeringsregeling milieuverslaggeving gewijzigd

Bron: Ministerie van VROM, 4 januari 2002

Onlangs is de Uitvoeringsregeling Milieuverslaglegging op enkele punten gewijzigd. Het betreft zaken die te maken hebben met het verplicht gebruik van modellen voor het overheidsverslag.
De onderhavige regeling strekt er toe de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging te wijzigen met het oog op het integreren van nieuwe milieurapportages in het overheidsverslag en het gebruik ervan te verbeteren. De Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging schrijft voor hoe overheidsrapportage als bedoeld in het Besluit milieuverslaglegging (hierna: het milieujaarverslag) er uit moet zien.
De wijziging houdt in dat een uniform model voor het milieujaarverslag wordt vastgesteld voor alle categorieën van gevallen waarin een inrichting ernstige nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken welke zijn genoemd in bijlage I van het Besluit milieuverslaglegging. Dit model zal tevens geschikt zijn voor elektronische milieuverslaglegging.
In de huidige regeling zijn nog verschillende modellen vastgesteld voor de diverse categorieën inrichtingen. In de praktijk van de huidige regeling is gebleken dat naast het basismodel slechts vier van de zestien modellen worden gebruikt. De inhoudelijke verschillen van deze modellen met het basismodel zijn klein. Wel bestaan naast het basismodel verschillende stoffenlijsten. Aangezien binnen afzienbare tijd wordt overgestapt op elektronische verslaglegging kan worden volstaan met één basismodel waarbij de verschillende stoffenlijsten per sector als bijlage zijn toegevoegd.

In de elektronische versie van dit model zal een geheugen worden ingebouwd
van de basisgegevens zoals bedrijfsgegevens, stoffenlijsten en installatiegegevens. Deze gegevens kunnen derhalve bij volgende keren worden teruggeroepen.
Rapportages die voortvloeien uit de Meerjarenafspraak energie-efficiency 2001 2012 (vanaf hier MJA2), het convenant Benchmarking Energie-Efficiency (vanaf hier Benchmarkconvenant) en het Oplosmiddelenbesluit worden ingevolge
de onderhavige regeling in het milieujaarverslag geïntegreerd.
Bedrijven die onder de hiervoor genoemde kaders vallen kunnen derhalve volstaan met het overleggen van het milieujaarverslag.
De rapportages die bedrijven moeten maken op grond van het benchmarkconvenant zijn in het onderhavige model op hoofdlijnen opgenomen overeenkomstig bijlage 4 van het Benchmarkconvenant. Een nadere uitwerking van deze rapportageplicht in tabelvorm zal in het eerste kwartaal van 2002 plaatsvinden. De energieparagraaf van het milieujaarverslag is uitgebreid voor bedrijven die geen convenant met betrekking tot energie hebben ondertekend (Benchmarkconvenant of de Meerjarenafspraken Energie II). Het bevoegd gezag krijgt op deze manier gelijkwaardige informatie van deze bedrijven in vergelijking tot bedrijven die wel een energieconvenant hebben
ondertekend.
Voorts zijn de afvaltabellen in het onderhavige model aangepast aan de nieuwe Europese afvalstoffenlijst (EURAL) ingevolge beschikking nr. 2000/532/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van mei 2000 tot vervanging van beschikking 94/3/EG, houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeen-komstig artikel 1, onder a, van richt-lijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen Uit: Staatscourant 28 december 2001, nr. 250 / pag. 9 1 betreffende afvalstoffen en beschikking nr. 94/904/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, vierde lid, van richtlijn nr. 91/689/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PbEG L
226/3). Het onderscheid tussen procesafhankelijk en procesonafhankelijk
gevaarlijk afval is in de tabellen verdwenen. Dit onderscheid is wel af te leiden van de ingevulde afvalstoffen. Ook is de kolom met het percentage verpakkingsafval verdwenen. In de lijst met voorgedrukte afvalstoffen komen verpakkingsstromen als afzon-derlijke stromen terug.
De emissiegegevens die ingevolge de onderhavige regeling moeten worden opgenomen in het milieujaarverslag dienen tevens om te kunnen voldoen aan de rapportageverplichting die Nederland heeft ingevolge Beschikking 2000/479/EG van de Europese Commissie van 17 juli 2000 inzake de totstandbrenging van een
Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER) overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (Pb EG L 192). De emissies naar lucht en water worden gevraagd op inrichtingsniveau. Voor de verplichtingen die voortvloeien uit
het Kyoto protocol ingevolge de Beschikking 1999/296/EG van de Europese Commissie van 26 april 1999 inzake een bewakingssysteem voor de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in de Gemeenschap is voor wat betreft de broeikasgassen het onderscheid tussen proces- en verbrandingsemissies nodig. Ook nieuwe
rapportageverplichtingen ingevolge het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand (1979) van de Economische Commissie van Europa van de VN (UN/ECE) vraagt het onderscheid tussen proces- en verbrandingsemissies.
Tenslotte is het onderscheid tussen proces- en verbrandingsemissies noodzakelijk voor het bijschatten van de industriële emissies van bedrijven die niet individueel rapporteren.
Van de onderhavige wijziging van de Uitvoeringsregeling milieuverslaglegging
is tenslotte gebruik gemaakt een kwaliteitsverbetering van het model door te voeren waarmee het aantal invulfouten naar verwachting zal afnemen.
Bij het nieuwe model is een toelichting beschikbaar. De toelichting kan worden opgevraagd bij de Faciliterende Organisatie Industrie of worden ingezien op de website. De totstandkoming van het nieuwe model is besproken met het bedrijfsle-ven, diverse organisaties die gegevens uit milieuverslagen gebruiken en het
bevoegde gezag ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren. Het model is verplicht voor bedrijven die zijn aangewezen in bijlage I van het Besluit milieuverslaglegging. Het model zal ook worden gebruikt door bedrijven die zich vrijwillig hebben verplicht om jaarlijks te rapporteren
in het kader van een doelgroepconvenant.
Voor deze bedrijven zijn niet altijd alle onderdelen van het milieujaarverslag relevant. In overleg met het bevoegde gezag kunnen dan de onderdelen worden bepaald die voor dat bedrijf van belang zijn.
De gegevens van het model worden zoals in het Besluit milieuverslaglegging
vastgelegd aangeleverd aan het bevoegd gezag. Gebruikers van de informatie zijn naast het bevoegd gezag, het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor afval, energie en afvalwaterzuivering), het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (voor water), de emissieregistratie, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de desbetreffende bedrijfstakken. De Faciliterende
Organisatie Industrie heeft een rol bij het verzenden van de modellen en het
invoeren van de data in een bestaande database en het verstrekken van
gegevens aan de hiervoor genoemde partijen. Al deze organisaties zijn
voor zover het om vertrouwelijke gegevens gaat gebonden aan een
geheimhoudingsplicht. Ingevolge artikel 19.7 van de Wet milieubeheer
kunnen bedrijven aan het bevoegd gezag verzoeken bepaalde bedrijfsgevoelige informatie aan te merken als vertrouwelijk.

Modellen overheidsverslag