Nieuwe aanbevelingen voor het directieverslag betreffende informatie over MVO

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving, 19 juni 2002

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) publiceert heden een nieuwe ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag, waarin zijn opgenomen aanbevelingen voor het directieverslag betreffende informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het eerste exemplaar van de ontwerp-Richtlijn is woensdag 19 juni jl. uitgereikt aan drs. G. Ybema, demissionair staatssecretaris van Economische Zaken.

De staatssecretaris heeft in mei 2001 de RJ verzocht hem te adviseren omtrent de verslaggeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee volgde hij het advies op van de Sociaal Economische Raad zoals omschreven in De winst van waarden van december 2000.
De ontwerp-Richtlijn is voorbereid door een breed samengestelde werkgroep en vormt de afronding van de eerste fase van het project Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De RJ heeft bij de uitvoering van het project een onderscheid gemaakt tussen voorstellen die op korte termijn zouden kunnen worden gedaan en voorstellen die een enigszins langere termijn van formulering vragen. Voor de korte termijn heeft de RJ het bestaande hoofdstuk 400 Jaarverslag aangepast. Op wat langere termijn wordt een conceptueel kader ontwikkeld voor een afzonderlijk maatschappelijk verslag. Dit vormt de tweede fase van het project. De verwachting is dat een eerste voorstel in dit verband begin 2003 zal kunnen worden gepresenteerd.

Toelichting
In de bundel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving die door de RJ wordt uitgegeven, wordt in de bestaande Richtlijn 400 Jaarverslag al in ruime mate aandacht geschonken aan andere aspecten van het bedrijfsbeleid dan louter financieel economische prestaties. Daarom is besloten ook aanbevelingen voor verslaggeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen in deze Richtlijn op te nemen. In de nieuwe ontwerp-Richtlijn wordt ingegaan op het informatie verstrekken in het jaarverslag door het bestuur van de onderneming betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het jaarverslag, ook wel het directieverslag genoemd, is een onderdeel van de financiële verslaggeving.

In de ontwerp-Richtlijn wordt uitgegaan van de aspecten People, Planet en Profit: de sociale, milieu- en economische aangelegenheden die bij het ondernemen een rol spelen. Geadviseerd wordt informatie te verstrekken voor zover een aspect relevant is voor de verslaggevende rechtspersoon. De over deze aspecten op te nemen informatie betreft de dialoog met belanghebbenden, het beleid ter zake, de organisatie ervan, de uitvoering en de uitkomsten ervan en de toekomstverwachtingen inclusief de verwezenlijking van eerder uitgesproken verwachtingen.

Deze algemene informatie-eisen hebben het karakter van aanbevelingen, waarbij tevens wordt aangegeven hoe een en ander zou kunnen worden uitgewerkt. Door deze opzet wordt de transparantie door de rechtspersoon bevorderd zonder een keurslijf voor de invulling te creëren. Zoveel mogelijk is bij de voorstellen rekening gehouden met internationale ontwikkelingen.

Door de ontwerp-Richtlijn te beperken tot hoofdlijnen wordt aan de praktijk van de verschaffers en gebruikers voluit de mogelijkheid geboden de te verschaffen informatie en de te vragen informatie te gaan invullen.

Toepassing
De ontwerp-Richtlijn is van toepassing voor beursgenoteerde ondernemingen alsmede voor grote en middelgrote ondernemingen die in de praktijk met aspecten en effecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden geconfronteerd.

Commentaarperiode en ingangsdatum
De RJ nodigt uit tot het beantwoorden van vijf vragen en het geven van commentaar tot uiterlijk 1 december 2002. Daarna wordt de definitieve Richtlijn opgesteld. Het is de bedoeling dat de Richtlijn wordt gepubliceerd in editie 2003 van de bundel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving die in november 2003 verschijnt. De Richtlijn zal vervolgens van kracht zijn voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2004.

Bestellen
Het boekje met de ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag (ISBN 90-312-2227-5) kost € 9,95 en is te bestellen bij Kluwer, tel.: 0570-673444, fax: 0570-691555.