Verbetering milieuprestaties chemie zet door

Bron: VNCI, 20 november 2002

De Nederlandse chemische industrie presteert steeds beter op het gebied van schoon, veilig en energiezuinig produceren. Dat is de conclusie van het Responsible Care-rapport 2001 dat Staatssecretaris van VROM, de heer P. van Geel op 18 november in ontvangst neemt. De vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) publiceert jaarlijks het Responsible Care-rapport. In dit rapport legt de bedrijfstak verantwoording af over de prestaties op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid.
In 2000 sloot de chemische industrie de eerste fase, van het in 1993 met de overheid afgesloten, Milieuconvenant succesvol af. In 2001 richtte de chemische industrie zich op de tweede fase van dit convenant en de hiervoor gestelde richtinggevende doelstellingen voor 2010.
Emissie

Door emissiereductiemaatregelen en het gebruik van innovatieve productietechnieken is, in 2001, voor 75% van de in het convenant genoemde stoffen, de doelstelling van 2010 al gehaald. Ook de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en de vluchtige organische stoffen (VOS) daalde ten opzichte van 2000 met gemiddeld 15%. Deze stoffen zijn mede verantwoordelijk voor de verzuring in Nederland. Doordat fosforzuurgips in 2001 voor het eerst niet meer in Nederland werd
gemaakt, komt deze afvalstof niet meer voor. Fosforzuurgips is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de hoeveelheid chemisch afval.

Kyoto

De chemische industrie verwacht in 2012, samen met de overige energie-intensieve industrie, 5,7 miljoen ton CO2 minder uit te stoten. Hiermee levert de bedrijfstak een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Nederlandse doelstellingen uit het verdrag van Kyoto.

Veiligheid

Het aantal ongevallen in het transport van chemische producten per spoor, water en lucht daalde van 66 in 2000 naar 44 in 2001. Het aantal ongevallen per miljoen gewerkte manuren, uitgedrukt in het LTIR-cijfer, steeg licht: van 2,79 naar 3,42.

Tenminste houdbaar tot

Binnen het Responsible Care-programma, verschuift het accent van de klassieke aanpak van emissiereductie naar duurzame ontwikkeling. Product Stewardship en duurzaam ondernemen zijn hier voorbeelden van. Het thema van het Responsible Care-rapport 2001 Tenminste houdbaar tot staat symbool voor het streven naar duurzame ontwikkeling. Een ontwikkeling waarin de bedrijfstak producten maakt die de kwaliteit van het bestaan verhogen en het milieu ontzien. Een duurzame chemische industrie betekent ook een financieel gezonde bedrijfstak, die bijdraagt aan het
behoud en de groei van de werkgelegenheid. Duurzaamheid is ook: gebruik maken van innovatie in productieprocessen die rekening houden met de veiligheid en gezondheid van mensen in de chemische industrie en daarbuiten.

Responsible Care

Het Responsible Care-programma bestaat in Nederland ruim tien jaar. Responsible Care streeft naar de continue verbetering van de prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Responsible Care zoekt de balans tussen verantwoord chemisch produceren en maatschappelijke belangen en
activiteiten. Responsible Care richt zich op zes aandachtsgebieden: procesveiligheid, gezondheid en veiligheid van de eigen en externe medewerkers, milieu, Product Stewardship, distributie en communicatie. Op basis van de door lidbedrijven opgestelde milieujaarverslagen maakt de VNCI, in nauwe samenwerking met de Facilitaire Organisatie (F.O.) Industrie, het Responsible Care-rapport.
Dit rapport laat de effecten zien van de maatregelen die door individuele bedrijven worden genomen in het kader van Responsible Care.

Download het verslag (pdf)