Stand van zaken Raad voor de Jaarverslaggeving

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving, 22 mei 2003

Op 5 juni 2001 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) de officiële uitnodiging ontvangen van de staatssecretaris van Economische Zaken (namens het Kabinet) tot het uitbrengen van advies over de mogelijkheden tot het opnemen van maatschappelijke aspecten in de verslaggeving van bedrijven. Hierbij de stand van zaken op 22 mei 2003.
De werkgroep heeft in de vergadering van 19 maart 2003 een eerste ontwerp-handreiking voor maatschappelijke verslaggeving gepresenteerd. Daarnaast is een voorstel gedaan tot omzetting van de ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag in een definitieve Richtlijn ten behoeve van de Editie 2003. De ontwerp-handreiking en de voorgestelde tekst voor de definitieve Richtlijn 400 Jaarverslag zullen opnieuw worden geagendeerd naar verwachting in de RJ-vergadering van mei 2003.

Tijdens de RJ vergadering van 21 mei 2003 zijn door de werkgroep een definitieve ontwerp-handreiking voor maatschappelijke verslaggeving en een nieuw tekstvoorstel tot omzetting van de ontwerp-Richtlijn 400 Jaarverslag gepresenteerd. De Handreiking Maatschappelijk verantwoord ondernemen (versie 2003) zal na enkele tekstuele aanpassingen afzonderlijk worden gepubliceerd. De Handreiking zal een eerste aanzet zijn van een leidraad voor ondernemingen ten behoeve van het opstellen van een maatschappelijk verslag. De Raad is voornemens deze Handreiking op termijn te herzien naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en praktijkervaringen. Naar verwachting zal de publicatie plaatsvinden in september 2003. De voorgestelde tekst voor de definitieve Richtlijn 400 Jaarverslag zal na enkele tekstuele aanpassingen worden klaargemaakt voor opname in de RJ-bundel Editie 2003. De definitieve tekst doet sterke aanbevelingen tot het opnemen van de aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het Jaarverslag zoals reeds in de ontwerp-Richtlijn is beschreven.