Klachtencommissie voor publieksmilieuverslagen opgericht

Bron: Ministerie van VROM, 30 september 2000

Voor geschillen en klachten met betrekking tot de publieksmilieujaarverslagen is een geschillencommissie opgericht.
De milieuverslagen worden dit jaar voor het eerst door circa 250 grotere bedrijven op waarvoor de provincie het bevoegd gezag is, gepubliceerd. In deze verslagen moet op begrijpelijke wijze tenminste informatie worden verschaft over de aard van het bedrijf, de milieubelasting, de milieuzorg en de toekomstverwachtingen.

Het zorg om het milieu wordt steeds serieuzer genomen. Daarom komt er een commissie die zich bezig houdt met klachten van particulieren en instellingen Zij behandelen klachten over de inhoud van wettelijk verplichte publieksmilieuverslagen. Uitspraken van de onafhankelijke commissie zijn niet bindend maar worden in beginsel samen met de klacht actief openbaar gemaakt. Klachten op een publieksverslag kunnen tot 6 maanden na de publikatie van dat verslag worden ingediend (dus tot uiterlijk 1 januari).