NBA publiseert haar visie op integrated reporting

Bron: NBA, 10 mei 2013

Integrated Reporting: het rapportagemodel van de toekomst! Onder deze titel publiceert de NBA vandaag haar visie op integrated reporting (IR). Een nieuwe vorm van verslaggeving die de kern raakt van de discussie over de relevantie en de innovatie van het accountantsberoep en door het bestuur bestempeld is als een van bestuursprojecten voor 2013-2014.
Met dit visiedocument wil de NBA haar langetermijnvisie op integrated reporting vastleggen, kenbaar maken aan belanghebbenden en het debat aangaan over de business case voor integrated reporting. Ook de rol van het accountantsberoep en de beroepsorganisatie worden daarbij verder uiteengezet.

Integrated reporting in vogelvlucht
Onderstaand een korte samenvatting van de NBA-visie op IR:

* IR is een nieuwe vorm van verslaggeving, die financiële-, mvo- en governance-verslaggeving integreert.
* IR is een reeks processen en activiteiten leidend tot een integrated report, waarin de organisatie aangeeft hoe zij duurzaam opereert en uitlegt hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn.
* IR moet de verwachtingskloof met beleggers, stakeholders en maatschappij overbruggen en is in de toekomst essentieel voor het aantrekken van kapitaal.
* IR is er niet van vandaag op morgen, maar is een proces met een verderliggende horizon
* IR leidt via ‘integrated thinking’ tot een betere samenhang in het bedrijf en kan tot meer effectiviteit leiden.
* IR raakt de volledige rapportageketen en daarmee het brede werkveld van de accountant (accountant in business, intern- en overheidsaccountant en openbaar accountant)
* Door hun positie binnen organisaties kunnen accountants in business een belangrijke katalysator zijn voor IR. Voor intern- en overheidsaccountants en openbaar accountants is bij aanvang van het IR-proces vooral een adviserende rol weggelegd; in een later stadium uitgroeiend tot een rapporterende en certificerende rol.
* Internationaal wordt door het IIRC gewerkt aan een principle-based framework IR. Principle-based, geen ‘compliance-document’. De NBA heeft hiervoor een apart consultatietraject opgestart.
* De focus voor wat betreft assurance ligt vooralsnog op het ontwikkelen van een voorbeeldrapportage voor een gecombineerde verklaring jaarrekening en mvo-verslag.

Download de visie (pdf)