AFM reageert op consultatie Ontwerpbesluit bekendmaking niet-financiële informatie

Bron: AFM, 8 december 2015

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 16 november haar reactie op de consultatie Ontwerpbesluit bekendmaking niet-financiële informatie ingediend. Het ontwerpbesluit is onlangs aan de markt voorgelegd.

De niet-financiële informatie moet steeds in samenhang worden bezien met de financiële informatie

De AFM zet zich in voor eerlijke en efficiënte financiële markten. De toezichthouder juicht de ontwikkeling toe waarbij ondernemingen in toenemende mate rapporteren over milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, over eerbiediging van mensenrechten en over bestrijding van corruptie en omkoping. Deze informatie is van belang voor beleggers, crediteuren en analisten. Daarnaast is zij ook relevant voor andere belanghebbenden, zoals organisaties die een specifiek maatschappelijk nut beogen.

De niet-financiële informatie moet steeds in samenhang worden bezien met de financiële informatie. Daarom dient de niet-financiële informatie deel uit te maken van het bestuursverslag. Publicatie in een apart verslag of op een andere vindplaats maakt deze informatie onnodig ontoegankelijk. Bovendien zal een aparte publicatie leiden tot gefragmenteerde verslaggeving, terwijl er juist behoefte is aan compacte en geïntegreerde verslaggeving.

In haar reactie roept de AFM de minister van Veiligheid & Justitie op om het Ontwerpbesluit zodanig aan te passen dat de niet-financiële informatie steeds als onderdeel van het bestuursverslag wordt gepubliceerd. Ook vraagt de AFM aandacht voor de noodzaak van voldoende toetsing door de accountant ten aanzien van de niet-financiële informatie. De in het huidige Ontwerpbesluit voorgestelde aanwezigheidstoets acht de AFM te licht.