Duurzaamheidsverslaggeving in een hogere versnelling. Laveren tussen wereldwijde convergentie en ‘Europe first’

Bron: Stibbe, 9 april 2021

Duurzaamheid is hot en in het verlengde daarvan staat ook verslaggeving over duurzaamheid – duurzaamheidsverslaggeving– in het centrum van de belangstelling. Op dit moment is sprake van een lappendeken of alfabetsoep: een brij van richtlijnen, standaarden en aanbevelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Hier lijkt echter snel verandering in te komen betoogt Steven Hijink, Hoogleraar Financial Reporting Law aan de Radboud Universiteit en advocaat bij Stibbe.

De wens om te komen tot een geüniformeerd normenstelsel op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving en tot één overkoepelende instantie die geharmoniseerde standaarden voor niet-financiële informatie uitvaardigt, heeft ertoe geleid dat in 2020 wereldwijd een groot aantal nieuwe initiatieven is ontplooid. In deze bijdrage beschrijven wij de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in 2020 langs de lat van drie door ons onderscheiden stromingen. De eerste stroming bestaat uit initiatieven die voortbouwen op bestaande globale kaders, met het verder uitbouwen van veelal vrijwillige raamwerken waarbij bestaande standard setters hebben aangekondigd in de toekomst gezamenlijk op te willen trekken. Een tweede stroming, eveneens gericht op de wens om te komen tot wereldwijde harmonisatie van standaarden voorduurzaamheidsverslaggeving, bestaat uit enkele initiatieven tot het oprichten of vaststellen van nieuwestandaard uitvaardigende instanties of raamwerken op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is het initiatief van de IFRS Foundation tot oprichting van de Sustainability Standards Board. Een derde stroming gaat uit van een ‘Europe first’-oplossing, waarbij mogelijk wordt voorzien in een rol voor de EFRAG en de herziening van de Richtlijn niet-financiële informatie van belang is. Binnen deze stroming vindt bovendien een versnelling plaats in de ontwikkeling van regels voor duurzaamheidsverslaggeving vanuit de wet- en regelgeving die bedoeld is voor de financiële sector. Het is nog te vroeg om de balans op te maken. Wel blijkt bij de initiatieven dat, op de achtergrond, een ‘politieke strijd’ gaande is in de verdere ontwikkeling van standaarden op het terrein van duurzaamheidsverslaggeving.

Dit artikel is gepubliceerd in Ondernemingsrecht 2021/34.

Lees de volledige publicatie.