EFRAG Project Task Force doet 54 aanbevelingen voor ontwikkeling EU-standaarden voor ESG-informatie

Bron: Eumedion, 31 maart 2021

Als de Europese Commissie besluit tot het opzetten van een Europese standaardzetter voor duurzaamheidsverslaggeving dan dienen de uit te vaardigen standaarden ‘principle-based’ te zijn en moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de vele verschillende stakeholders van duurzaamheidsverslaggeving enerzijds en de feitelijke gebruikers van deze verslaggeving anderzijds. Dit zijn de twee hoofdprincipes in het eindrapport van de speciale Project Task Force van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) aan de Europese Commissie over de ontwikkeling van toekomstige EU-standaarden voor niet-financiële informatie.

Het eindrapport met in totaal 54 aanbevelingen is op 8 maart jl. openbaar gemaakt. Naast de twee hoofdprincipes bevat het rapport zes ‘bouwstenen’ voor de ontwikkeling van de verslaggevingsstandaarden, waaronder het gebruik maken van bestaande initiatieven en verslaggevingsraamwerken en bijdragen aan wereldwijde convergentie, de bijzondere situatie van financiële instellingen, sectorspecifieke uitdagingen en proportionele verslaggeving door het MKB. De projectgroep roept de Europese standaardzetter expliciet op om een dialoog in te richten met de IFRS Foundation zodra de Foundation het besluit heeft genomen om een wereldwijde standaardzetter voor niet-financiële verslaggeving te creëren (zie ook onder ‘Overige interessante zaken’).

Verder vindt de projectgroep dat toekomstige standaarden moeten aansluiten bij andere Europese beleidsinitiatieven, waaronder de ‘groene taxonomie’ en de SFDR. Met het verschijnen van het eindrapport van de EFRAG-projectgroep zijn ook de aanbevelingen van EFRAG-voorzitter Jean-Paul Gauzès over de governance van de eventuele Europese standaardzetter voor niet-financiële verslaggeving gepubliceerd. Het is de bedoeling dat deze standaardzetter onder de ‘paraplu’ van EFRAG zal vallen, naast de tak die zich nu met de advisering van de Europese Commissie over de goedkeuring van de internationale financiële verslaggevingsstandaarden (IFRS) voor gebruik in de EU bezighoudt. De Europese Commissie zal de aanbevelingen betrekken bij het opstellen van het voorstel tot wijziging van de Europese richtlijn niet-financiële informatie. Het is de bedoeling dat dit richtlijnvoorstel op 21 april a.s. wordt gepubliceerd.