NBA is van mening dat ondernemers die een jaarverslag uitbrengen, hierin moeten rapporteren over hun klimaatprestaties

Bron: NBA, 3 december 2020

De NBA heeft de eerste drie van een nieuwe reeks ‘beleidsstandpunten’ gepubliceerd. De standpunten gaan over continuïteit, klimaatprestaties en digitalisering van informatie.

De NBA stelt vast dat bedrijven niet of nauwelijks rapporteren over hun klimaatprestaties. Accountants en financiële medewerkers binnen ondernemingen, samen met controlerende accountants, kunnen echter een belangrijke bijdrage leveren aan de onderbouwing van het broeikasgasbeleid. Om de klimaatdoelen te halen zijn registratie en verantwoording nodig. Dat geldt niet alleen voor de feitelijke uitstoot van broeikasgassen, maar ook voor de strategie die een onderneming voert en de aanpassing van de interne organisatie.

Momenteel is bij wet[1] bepaald dat bepaalde grote ondernemingen en groepen in hun bestuursverslag mededeling moeten doen omtrent milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden. De NBA is van mening dat de vermelding van doelen en prestaties op het gebied van klimaat, zoals CO₂-uitstoot, dienen te worden opgenomen in de ‘niet-financiële informatie’ van het bestuursverslag. Hiervoor dienen ondernemingen adequate meet- en rapportagesystemen in te richten. Dit verstevigt de concurrentiepositie van ‘de goed-presteerders’; zij onderscheiden zich met objectieve informatie. Het bijtijds starten hiermee zal zelfs de Nederlandse concurrentiepositie ten goede komen, indien later de verplichting op Europees niveau wordt ingevoerd.

[1] PbEU 2014, L330, Besluit bekendmaking niet-financiële informatie ( https://wetten.overheid.nl/BWBR0039355/2017-03-24 )