Wettelijke verplichting publieksmilieujaarverslag goed ontvangen door bedrijven

Bron: Ministerie van VROM, 23 mei 2001

In opdracht van het Ministerie van VROM is een procedureel onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van de bedrijven met de verplichte publieksmilieujaarverslagen.
Geconcludeerd kan worden dat de wettelijke regeling inzake milieuverslaglegging voor wat betreft het publieksverslag bij de meeste bedrijven positief is ontvangen. 85% van de betrokken bedrijven heeft aan de publieksverslagplicht voldaan. Veel bedrijven staan positief tegenover de publieksverslaglegging en zien het als een goed communicatiemiddel naar vooral personeel en omwonenden. De door VROM geïnitieerde begeleiding van de invoering van de wettelijke regeling heeft derhalve zijn vruchten afgeworpen. De onderzoekers zijn weinig zwaarwegende (procedurele) knelpunten tegengekomen. In ieder geval zijn er geen zodanige knelpunten geconstateerd die zouden doen overwegen de wet aan
te passen. Veel bedrijven willen graag reacties horen op hun publieksverslag. Dat zou een belangrijke motivatie kunnen zijn om aan de verslagplicht te blijven voldoen.
De knelpunten betreffen vooral:
* onduidelijkheid over de eisen die aan het publieksverslag zijn gesteld,
* tijdsdruk, te grote werkbelasting,
* het voor het eerst opstellen van een
publieksverslag,
* het verzamelen van nieuwe gegevens, * interne afstemmingsproblemen,
* foutgevoelige processtappen.

Bij de meeste knelpunten gaat het om aanloopproblemen.
Hoewel in het kader van dit onderzoek niet relevant, zijn tijdens de interviews ten aanzien van het overheidsverslag meer zwaarwegende problemen genoemd.

Volledige samenvatting en conclusies (pdf)