Communicatie over duurzaamheid in jaarverslagen publieke sector kan beter

Bron: Deloitte, 14 december 2010

De jaarverslagen in de publieke sector besteden aandacht aan duurzaamheid. Tegelijk zijn er nog veel mogelijkheden om de communicatie over duurzaamheid te verbeteren, bijvoorbeeld door duidelijk te maken hoe duurzaamheid is verankerd in de missie, strategie en het beleid van de publieke instellingen. Dit blijkt uit een onderzoek van Deloitte, naar aanleiding van de uitreiking van de Deloitte F.G. Kordes-Trofee, naar duurzaamheidsverslaglegging door de publieke sector. Deloitte onderzocht, naar aanleiding van de uitreiking van de Deloitte F.G. Kordes-Trofee, ruim 100 jaarverslagen uit de publieke sector (lokaal bestuur, zorginstellingen, onderwijs, woningcorporaties en overheid).
Circa 65% van de organisaties in de publieke sector noemt in haar jaarverslag enkele duurzaamheidaspecten, echter het is niet duidelijk of dit ook de meest materiële aspecten voor de organisatie zijn. Kwalitatief gezien scoort men daarom in dit onderzoek gemiddeld een 2,3 (schaal 1 tot 10). De wijze waarop in het verslag wordt uitgelegd hoe duurzaamheid in de missie, strategie en het beleid is verankerd, ontbreekt bij veel instellingen. Slechts 39% benoemt duurzaamheid hier. In 90% van de gevallen zijn er grote verbeteringen te bereiken door duidelijk te beschrijven hoe de materiële duurzaamheidaspecten samenhangen met de kerntaken en het beleid van de organisatie. Op dit moment blijkt niet uit de jaarverslagen dat duurzaamheid een vast onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering van en managementtaken in de organisatie. Wanneer in het jaarverslag bovendien duidelijke en meetbare doelstellingen en prestatie indicatoren zouden worden opgenomen, wordt inzichtelijk wat de gevolgen en effecten van de duurzaamheidmaatregelen zijn, waardoor de kwaliteit van het verslag toeneemt.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van publieke organisaties vanwege hun voorbeeldfunctie, de wettelijke verplichting tot duurzaam inkopen of vanwege kansen die duurzaamheid biedt om o.a. kosten te besparen. Daarbij wordt verwacht van organisaties dat ze met hun stakeholders transparant communiceren over duurzaamheid. Patrick Jussen, partner Public Sector zegt hierover: “Het jaarverslag is een belangrijk communicatiemiddel om open en tijdig duidelijkheid te geven over de materiële duurzaamheidaspecten, de doelstellingen, maatregelen en prestaties. In het jaarverslag leggen organisaties verantwoording af over het afgelopen jaar, maar het jaarverslag biedt tevens de transparanter te communiceren over duurzaamheid, blijkt uit dit onderzoek dat de duurzaamheidverslaglegging in de publieke sector nog sterk verbeterd kan worden.”

Gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties benoemen wel duidelijk hun stakeholders (respectievelijk 68%, 68% en 80%), maar slechts beperkt wordt beschreven waarom deze stakeholders van belang zijn voor het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties (respectievelijk 17%, 34% en 30%). Juist deze exercitie is belangrijk om inzicht te krijgen in de duurzaamheidsbelangen en beïnvloedingsmogelijkheid van stakeholders. Van gemeenten wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij in hun maatschappelijke rol een voorbeeldfunctie vervullen en bedrijven en inwoners stimuleren tot duurzaam gedrag.

“Door meer gebruik te maken van de bestaande richtlijnen voor duurzaamheidverslaglegging kan men de kwaliteit en transparantie verbeteren.. Voor publieke organisaties is dit van belang omdat transparant communiceren over duurzaamheid bijdraagt aan het vertrouwen in de organisaties en helpt om klanten, leveranciers en andere belanghebbenden te betrekken bij het verbeteren van de duurzaamheidprestaties van de organisaties” zegt Jussen.

Over het onderzoek
Deloitte onderzocht ruim 100 jaarverslagen in de publieke sector in de categorieën lokaal bestuur, zorg, onderwijs, woningcorporaties en overheid. Voor de beoordeling van de verslagen is gebruikgemaakt van de door de GRI gehanteerde definities en richtlijnen.