Drie op de vijf overheids-milieujaarverslagen op tijd ingediend

Bron: InfoMil, 3 augustus 2000

Op 1 januari 1999 is het Besluit milieuverslaglegging van kracht geworden. Het besluit verplicht ruim 250 bedrijven om via een milieujaarverslag te berichten over hun milieu-prestaties.
De verslagen moeten elk jaar voor 1 april worden ingediend, en voor 1 juni
door het bevoegd gezag worden gevalideerd en beoordeeld. FO-Industrie houdt bij of de verslagen op tijd zijn ingediend en beoordeeld en of ze volledig zijn ingevuld. In april
werd gepeild in hoeverre de bedrijven aan hun verplichtingen hebben voldaan, in juni volgt een gelijksoortige peiling onder overheden.
Op dit moment zijn 251 bedrijven verslagplichtig in het kader van het Besluit milieu-verslaglegging.
Over het algemeen gaat het om grote bedrijven zoals energieleveranciers,
chemieconcerns en oliemaatschappijen,
met de provincie als bevoegd
gezag. Daarnaast wordt het model van het
milieujaarverslag ook gebruikt om te
rapporteren over de uitvoering van het
bedrijfsmilieuplan door niet-verslagplichtige bedrijven binnen de doelgroep-convenanten basismetaal, chemie, zuivel, en papier en karton. In totaal gaat het dit jaar om ongeveer vijfhonderd milieujaarverslagen.
De percentages bij de niet verslagplichtige bedrijven liggen over de hele linie wat lager.
Correct of niet FO-Industrie heeft in de peiling niet gekeken of de verslagen ook op de juiste manier zijn vervaardigd. Wel zijn het afgelopen
jaar drie documenten verschenen die verbetering moeten brengen in meten en registreren (de Handreiking meten en registreren van milieugegevens in bedrijven), de verwerking van gegevens (het Protocol Bedrijven. Deel 1: Large point sources) en het beoordelen van de verslagen door het bevoegd gezag (de Handreiking Validatie milieuverslagen).
Deze laatste handreiking kwam dit voor-jaar gereed en is begin maart verstuurd
aan het bevoegd gezag en ter kennis-name aan verslagplichtige bedrijven.
Het document moet overheden hulp bieden bij het afronden van een correcte validatie met de provincies afgesproken één lijn te trekken. Alle bedrijven die hun verslagen niet op tijd zouden inleveren en daarvoor geen geldige reden konden aanvoeren, zouden een brief krijgen waarin hen bestuursdwang werd aangezegd. Inmiddels hebben we 1 april achter de rug en ik moet zeggen: het is me enorm meegevallen.
Van de bedrijven die niet op tijd
waren, had meer dan de helft een geldige
reden. Er bleken bijvoorbeeld bedrijven bij te zitten die inmiddels niet meer bestonden of die juist zeer recent waren opgericht.
Uiteindelijk is er naar zon drie tot vijf procent van de bedrijven een brief uitgegaan. Een flink deel daarvan diende
daarop alsnog een verslag in, en een klein deel bleek een geldige reden te hebben.
Dat betekent dat niet meer dan een of twee procent van de bedrijven te maken krijgt met vervolgacties. De provincies overleggen eind juni over de invulling van die acties.

Peiling
Uit de peiling van FO-Industrie in april blijkt dat bedrijven redelijk aan hun verplichtingen hebben voldaan. Van de verslagplichtige bedrijven was 60% volledig op tijd, op 20 april was driekwart van alle verslagen binnen.
Opvallend is dat de discipline bij de
verslagplichtige bedrijven binnen de doel-groepconvenanten beter is dan daarbuiten:
bijna 80% is daar volledig op tijd, op 20 april was dat percentage opgelopen tot bijna 90.