Verslag en terugkijken Online Kick-off Transparantiebenchmark 18 mei 2021

Bron: , 25 mei 2021

Vanuit de gloednieuwe RVO-studio nam host Cees van Straten (RVO) de bijna 90 kijkers mee door het programma waarmee we deelnemers essentiële handvatten proberen mee te geven voor transparante MVO verslaggeving.

Belang van MVO-verslaglegging

De Transparantiebenchmark is een instrument van de directie Topsectoren en Industriebeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Remko de Haan, plaatsvervangend directeur opende het programma met zijn reflectie vanuit overkoepelende beleidsdoelstellingen op de kernvraag: Waarom is transparantie van MVO-verslaglegging belangrijk? Hij wees op het speerpunt van het Nederlandse beleid om een duurzame economie te ontwikkelen die bijdraagt aan welvaart in brede zin voor nu én in de toekomst voor volgende generaties. De Transparantiebenchmark is een instrumenten gericht op het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Self-assesment tool

Een vast onderdeel van de kick-off is een update over het gebruik van de e-tool waarin deelnemers de self-assessment in vullen. Tom Emmelkamp, Senior Manager Climate Change & Sustainability Services van Ernst & Young heeft kort uitleg gegeven over de doelgroep en de criteria van de Transparantiebenchmark en de self-assessment in de e-tool. Nieuw dit jaar in de e-tool is onder andere een nieuwe functionaliteit voor internationale groepsverslagen. Professionalisering van het onderzoek en toegankelijkheid van de e-tool is een blijvende prioriteit van het onderzoeksteam.

Roep om harmonisatie en standaarden

Het volgen van de trends en ontwikkelingen op gebied van MVO-verslaglegging is daarbij ook van groot belang. Paul Hurks, Director International Affairs van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en tevens lid van het Panel van Deskundigen van de Transparantiebenchmark praatte onze deelnemers bij. De groeiende roep om harmonisatie binnen de grote variëteit aan richtlijnen heeft er toe geleid dat mondiale én Europese standaarden worden ontwikkeld, waardoor meer eenduidigheid ontstaat.

Nieuwe EU-richtlijn in de maak

Ook ging Hurks o.a. in op het onlangs gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit voorstel vervangt de huidige EU-richtlijn niet-financiële informatie (NFI). Kort samengevat wordt de richtlijn aangescherpt en uitgebreid waardoor het minder vrijblijvend wordt om aan MVO verslaglegging te doen en op welke manier. Het voorstel van de EU moet nog vastgesteld worden, waarbij de ambitie van de EU is dat deze van toepassing zijn op de verslaglegging over het jaar 2023 die in 2024 door de ondernemingen wordt gepubliceerd. Bij de deelnemers aan de Kick-off zijn er nu nog veel vragen zo bleek uit de Q&A, over hoe en wanneer dit in verslaglegging zijn impact gaat krijgen.

Jurythema

Als laatste onderdeel werd het jurythema voor 2021: ‘Transparantie over impact van klimaatfactoren’, door Monika Milz (Juryvoorzitter) en Marcel Beukeboom, Klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden toegelicht en besproken. De klimaatuitdagingen zijn deels onbekend terrein maar hebben nu ook al impact op organisaties. Het is niet alleen noodzaak om hierop in te spelen om continuïteit te kunnen waarborgen, er ligt ook een taak voor iedereen om de negatieve impact te verminderen en om te zetten naar een positief effect. Volgens Beukeboom moet het creëren van toegevoegde waarde voor de maatschappij centraal staan bij het zoeken van een nieuw evenwicht. Het verzamelen van kennis o.a. door MVO- verslaglegging is de enige manier om te leren hoe je om kunt gaan met de veranderingen door impact van klimaatfactoren.

Als organisatie kijken wij terug op een geslaagde kick-off die de deelnemers van de Transparantiebenchmark 2021 ondanks de beperkte mogelijkheden voor interactie toch de nodige handvatten en inspiratie heeft opgeleverd.

Bekijk de uitzending: